دسته‌بندی نشده · آذر ۲۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۲-۱ کلیات

۱۴-۱۲-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) طراحی، ساخت، نصب مخزن ذخیره و تغذیه، و لوله کشی سوخت مایع باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات «” ۱۴-۱۲” ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع« انجام پذیرد.

 ب) این فصل از مقررات به ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع در تأسیسات گرمایی ساختمان، در داخل ساختمان و محوطه اختصاصی آن، می پردازد.

 پ) ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع در تأسیسات سوخت رسانی عمومی و صنعتی خارج از الزامات این فصل از مقررات است.

ت) مخازن ذخیره سوخت مایعِ موضوع این فصل از نوع آتمسفریک یا با فشار جو است. مخازن سوخت مایع تحت فشار خارج از حدود این فصل از مقررات است.

۱۴-۱۲-۱-۲ چنانچه مخزن سوخت مایع بدون استفاده رها شود و یا به محل دیگری برای استفاده مجدد منتقل گردد، کلیه لوله کشی های مخزن در بالاتر از سطح زمین باید جمع آوری و انتهای آشکار لوله های مدفون باید درپوش شود. جابجائی و استفاده دوباره این مخزن باید با رعایت مقررات “شرکت ملّی نفت ایران” انجام شود.