دسته‌بندی نشده · آذر ۲۶, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۳-۱ کلیات

۱۴-۱۳-۱-۱ دامنه کاربرد

الف) سیستم های تبرید، که در آنها سردکردن از طریق تبخیر و چگالش سیال صورت می گیرد، باید طبق الزامات مندرج در این فصل از مقررات طراحی، نصب، تعمیر و بازرسی شوند.

 ۱) لوله کشی سیستم تبرید، مخازن تحت فشار و لوازم اطمینان فشار نیز باید طبق الزامات این فصل طراحی و اجرا شود.

 ۲) مخزن ذخیره دایمی مبرّد و دیگر اجزاء و متعلقات آن، بخشی از سیستم تبرید است و باید مشمول الزامات این فصل شود.

ب) دستگاه های سیستم تبرید، که به طور یکپارچه در کارخانه ساخته و سرِهم شده اند، باید با رعایت الزامات مندرج در استانداردهای ملی 4،3،2،6985-1 یا UL 207, 303, 412, 471 و یا BS EN 12693، آزمایش شده باشند.

۱۴-۱۳-۱-۲ : هر بخش از سیستم تبرید که در معرض آسیب فیزیکی باشد، باید به روش مورد تأیید حفاظت شود.

۱۴-۱۳-۱-۳ : لوله کشی ها و اتصالات آب و فاضلاب به دستگاه باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث ۱۶ -تأسیسات بهداشتی« اجرا شود.

۱۴-۱۳-۱-۴ : لوله کشی گاز سوخت و اجزا و متعلقات آن در سیستم تبرید، باید با رعایت الزامات مندرج در »مبحث هفدهم – لوله کشی گاز طبیعی« طراحی و اجرا شود.

۱۴-۱۳-۱-۵ : در ساخت و نصب سیستم تبرید، الزامات مندرج در »فصل سوم  مقررات کلی« باید رعایت شود.

۱۴-۱۳-۱-۶ : سیستم تبرید مکانیکی باید به بهترین وجه نگهداری شده و قابل کارکردن در شرایط طراحی باشد و از جمع شدن چربی و روغن و یا چرک و مواد زاید و خوردگی زیاد بر روی سطوح آن و نشت کردن آن، پیوسته جلوگیری شود.