دسته‌بندی نشده · آذر ۲۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۳-۲ مبردها

۱۴-۱۳-۲-۱ کلیات

الف) برای هر سیستم تبرید باید مبرّدی انتخاب شود که سیستم تبرید برای کار با آن طراحی شده است.

ب) به جز آب، کاربرد مبرّدهایی که نام آنها در جدول (۱۴-۱۳-۲) نیامده است، لازم است پیش از کاربرد مورد تأیید قرارگیرد.

پ) مبردهای با مشخصات متفاوت نباید با هم مخلوط شوند، مگر سازنده آن را مجاز اعلام کرده باشد.

 ۱) در صورتیکه سازنده دستگاه، برای بهبود شرایط روغنکاری در دمای پایین، اضافه کردن مبرد دوم را توصیه کرده باشد، نوع و درصد اضافه کردن آن باید با دستور سازنده تعیین شود.

ت) مبرّدهای مورد استفاده در سیستم تبرید باید کار نکرده، بازیافتی یا احیاء شده، با درجه خلوص مقرر در این فصل باشد.

۲) در صورت اجازه سازنده دستگاه، می توان برای درجه خلوص مبرّد الزاماتی دیگر در نظر گرفت.

 ث) مبرّدهای بازیافتی:

 ۱) مبرّدی که از یک دستگاه تبرید و تهویه مطبوع بازیافت می شود نباید در سیستم دیگری غیر از آن به کار رود. مبرّد بازیافت شده باید پیش از استفاده مجدد، از صافی مناسب گذرانده و رطوبت گیری شود. اگر مبرّد بازیافت شده دارای علایم آشکار آلودگی باشد نباید مورد استفاده قرار گیرد، مگر آنکه مجدداً احیاء شود.

 ج) تغییر در نوع مبرّد: نوع مبرّد دستگاه تبرید در صورتی که بیش از 100 کیلوگرم از گروه A1، یا بیش از 13.6 کیلوگرم از هر نوع دیگری باشد، نباید پیش از دریافت تأیید کتبی تطابق مشخصات با مبرّد جدید، مورد استفاده قرارگیرد.

 چ) تخلیه مبرّد باید با رعایت مقررات NFPA -1 Chapter 23 و NFPA-30 انجام شود.

۱۴-۱۳-۲-۲ گروه بندی مبرّدها

الف) گروه بندی مبرّدها از نظر شدت سمی بودن و نیز شدت آتشگیری، مطابق جدول (۱۴-۱۳-۱) می باشد.

 

جدول شماره (۱۴-۱۳-۱): گروه بندی مبرّدها از نظر ایمنی

 

 

۱۴-۱۳-۲-۳ : طبقه بندی مبرّدها

الف) مبرّدها مطابق جدول (۱۴-۱۳-۲) طبقه بندی می شوند.

 

جدول (‍۱۴-۱۳-۲): طبقه بندی مبرّدها، مقدار مبرّد و حد بالای میزان مبرّد در محل کار

نام مبرّد

فرمول شیمیایی

نام شیمیایی و یا مخلوط

نوع خطرa

طبقه بندی مبرّد

درجه خطرb

(H-F-R)

مقدار مبرّد در فضای کاربری

حد بالای میزان مبرّد در محل کار

(TLV- TWA)ƒ

(PPM)

 

پوند در هزار فوت مکعب

قسمت در میلیون

(PPM)

گرم در مترمکعب

R-11e

CCl3F

تری کلروفلوئورومتان

OHH

A1

2-0-0c

0.39

1100

6.2

C 1000

R-12e

CCl2F2

دی کلرو دی فلوئورومتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

5.6

18000

90

1000

R-13e

CCl3F

کلرو تری فلوئورومتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

18

67000

290

1000

R-13B1e

CBrF3

بروموتری فلوئورومتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

22

57000

350

1000

R-14

CF4

تترافلوئورومتان (کربن تترافلوئوراید)

CG.OHH

A1

2-0-0c

16

69000

250

1000

R-22

CHClF2

کلرو دی فلوئورومتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

5.5

25000

89

1000

R-23

CHF3

تری فلوئورومتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

7.3

41000

120

1000

R-32

CH2F2

دی فلوئورومتان (میتلن فلوراید)

CG.F.OHH

A2

4.2

32000

68

R-113e

CCl2FCCIF2

1.1.2تری کلرو 1.2.2 تری فلوئورواتان

OHH

A1

2-0-0c

1.2

2600

20

1000

R-114e

CClF2CCIF2

1.2 دی کلرو 1.2.2 تترا فلوئورواتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

8.7

20000

140

1000

R-116

CF3CF3

هگزا فلوئورواتان

CH.OHH

A1

1-0-0

24

69000

390

R-123

CHCl2CF3

2.2 دی کلرو 1.1.1 تری فلوئورواتان

OHH

B1

2-0-0c

3.5

9100

57

50

R-124

CHClFCF3

2 کلرو 1.1.1.2 تترافلوئورواتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

3.5

10000

56

1000

R-125

CHF2CF3

پنتا فلوئورواتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

21

69000

340

R-134a

CH2FCF3

1.1.1.2 تترا فلوئورواتان

CG.OHH

A1

2-0-0c

13

50000

210

1000

R-143a

CH3CF3

1.1.1 تری فلوئورواتان

CG.F.OHH

A2

2-0-0c

3.8

18000

60

R-152a

CH3CHF2

1.1 دی فلوئورواتان

CG.F.OHH

A2

1-4-0

1.6

9300

25

R-170

CH3CH3

اتان

CG.F.OHH

A3

2-4-0

0.54

7000

8.7

1000

R-218

CF3CF2CF3

اکتا فلوئوروپروپان

CG.OHH

A1

2-0-0c

33

69000

530

R-236Fa

CF3CH2CF3

1.1.1.3.3.3 هگزا فلوئوروپروپان

CG.OHH

A1

2-0-0c

21

55000

1000

 

ادامه جدول (‍۱۴-۱۳-۲): طبقه بندی مبرّدها، مقدار مبرّد و حد بالای میزان مبرّد در محل کار

 

نام مبرّد

فرمول شیمیایی

نام شیمیایی و یا مخلوط

نوع خطرa

طبقه بندی مبرّد

درجه خطرb

(H-F-R)

مقدار مبرّد در فضای کاربری

حد بالای میزان مبرّد در محل کار

(TLV- TWA)ƒ

(PPM)

پوند در هزار فوت مکعب

قسمت در میلیون

(PPM)

گرم در مترمکعب

R-245Fa

CHF2CH2CF3

1.1.1.3.3 پنتا فلوئوروپروپان

CG.OHH

B1

2-0-0c

12

34000

300

R-290

CH3CH2CH3

پروپان

CG.F.OHH

A3

2-4-0

0.56

5000

9

2500

R-400e

مخلوط

R-12/144

CG.OHH

A1

2-0-0c

9.3

26000

150

R-406A

مخلوط

R-22/600a/142b(55/4/41)

CG.F.OHH

A2

R-401A

مخلوط

R-22/152a/124(53/13/34)

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.8

20000

77

R-401B

مخلوط

R-22/152a/124(61/11/28)

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.9

21000

79

R-401C

مخلوط

R-22/152a/124(33/15/52)

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.4

17000

71

R-402A

مخلوط

R-125/290/22(60/2/38)

CG.OHH

A1

2-0-0c

10

39000

160

R-402B

مخلوط

R-125/290/22(38/2/60)

CG.OHH

A1

2-0-0c

7.8

32000

120

R-403A

مخلوط

R-290/22/218(5/75/20)

CG.OHH

A1

2-0-0c

R-403B

مخلوط

R-290/22/218(5/56/39)

CG.OHH

A1

2-0-0c

R-404A

مخلوط

R-125/143a/134a(44/52/4)

CG.OHH

A1

2-0-0c

17

69000

280

R-407A

مخلوط

R-32/125/134a(20/40/40)

CG.OHH

A1

2-0-0c

16

69000

260

R-407B

مخلوط

R-32/125/134a(10/70/20)

CG.OHH

A1

2-0-0c

18

69000

290

R-407C

مخلوط

R-32/125/134a(23/25/52)

CG.OHH

A1

2-0-0c

15

69000

240

R-407D

مخلوط

R-32/125/134a(15/15/70)

CG.OHH

A1

2-0-0c

15

69000

240

R-407E

مخلوط

R-32/125/134a(25/15/60)

CG.OHH

A1

2-0-0c

15

69000

240

R-408A

مخلوط

R-125/143a/22(7/46/47)

CG.OHH

A1

2-0-0c

10

47000

170

R-409A

مخلوط

R-22/124/142b(60/25/15)

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.9

20000

79

R-409B

مخلوط

R-22/124/142b(65/25/10)

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.9

20000

78

 

ادامه جدول (‍۱۴-۱۳-۲): طبقه بندی مبرّدها، مقدار مبرّد و حد بالای میزان مبرّد در محل کار

نام مبرّد

فرمول شیمیایی

نام شیمیایی و یا مخلوط

نوع خطرa

طبقه بندی مبرّد

درجه خطرb

(H-F-R)

مقدار مبرّد در فضای کاربری

حد بالای میزان مبرّد در محل کار

(TLV- TWA)ƒ

(PPM)

پوند در هزار فوت مکعب

قسمت در میلیون

(PPM)

گرم در مترمکعب

R-410A

مخلوط

R-32/125(50/50)

CG.OHH

A1

2-0-0c

10

55000

160

R-410B

مخلوط

R-32/125(45/55)

CG.OHH

A1

2-0-0c

11

58000

180

R-411A

مخلوط

R-1270/22/152a(1.5/87.5/11)

CG.F.OHH

A2

R-411A

مخلوط

R-1270/22/152a(3/94/3)

CG.F.OHH

A2

R-507A

مخلوط

R-125/22/143a(50/50)

CG.OHH

A1

2-0-0c

17

69000

280

R-508A

مخلوط

R-23/116(39/61)

CG.OHH

A1

2-0-0c

14

55000

220

R-508B

مخلوط

R-23/116(46/54)

CG.OHH

A1

2-0-0c

13

52000

200

R-509A

مخلوط

R-22/218(44/56)

CG.OHH

A1

2-0-0c

12

38000

190

R-600

CH3CH2CH2CH3

بوتان

CG.F.OHH

A3

1-4-0

R-600a

CH(CH3)2-CH3

ایزوبوتان

CG.F.OHH

A3

2-4-0

0.51

2500

60

800

R-412A

مخلوط

R-22/318/142b(70/5/25)

CG.F.OHH

A2

R-413A

مخلوط

R-218/134a/600a(9/88/3)

CG.F.OHH

A2

R-414A

مخلوط

R-22/124/600a/142b(51/28.5/4/16.5)

CG.OHH

A1

R-414B

مخلوط

R-22/124/600a/142b(50/39/1.5/9.5)

CG.OHH

A1

R-416A

مخلوط

R-134a/124/600(59/39.5/1.5)

CG.OHH

A1

2-0-0c

6

21000

96

R-417A

مخلوط

R-125/124/600(59/39.5/1.5)

CG.OHH

A1

2-0-0c

R-500e

مخلوط

R-12/152a(73.8/26.2)

CG.OHH

A1

2-0-0c

7.4

29000

120

1000

R-502e

مخلوط

R-22/115(48.8/51.2)

CG.OHH

A1

2-0-0c

10

35000

160

1000

R-503

مخلوط

R-23/13(40.1/59.9)

CG.OHH

A1

2-0-0c

15

67000

240

1000

 

ادامه جدول (‍۱۴-۱۳-۲): طبقه بندی مبرّدها، مقدار مبرّد و حد بالای میزان مبرّد در محل کار

نام مبرّد

فرمول شیمیایی

نام شیمیایی و یا مخلوط

نوع خطرa

طبقه بندی مبرّد

درجه خطرb

(H-F-R)

مقدار مبرّد در فضای کاربری

حد بالای میزان مبرّد در محل کار

(TLV- TWA)ƒ

(PPM)

پوند در هزار فوت مکعب

قسمت در میلیون

(PPM)

گرم در مترمکعب

R-717

NH3

آمونیاک

CG.C.F.OHH

B2

3-3-0d

0.022

500

0.35

25

R-718

H2O

آب

A1

0-0-0

R-744

CO2

گازکربنیک

CG.OHH

A1

2-0-0c

4.5

40000

72

5000

R-1150

CH2 – CH2

اتیلن

CG.F.OHH

A3

1-4-2

0.38

5200

6

1000

R-1270

CH3 CH – CH2

پروپیلن

CG.F.OHH

B3

1-4-1

0.37

3400

5.0

660

 

شرح علائم اختصاری:

a)

 CG =گاز متراکم (Compressed gas)، C= خورنده (Corrosive)، F= آتشگیر (Flammable)، OHH= سایر خطرات بهداشتی (Other Health Hazard)

b)

درجه مخاطرات بهداشتی -(H) آتشگیری -(F) واکنش شیمیایی (R) به ترتیب در تطابق با NFPA 704

c)

اگر تحلیل براساس کدهای رسمی، با در نظر گرفتن مقدار مبرّد و حجم اتاق، به طور رضایتبخش نشان دهد که حداکثر غلظت مبرّد در محیط در اثر گسیختگی و یا تخلیه کامل آن در فضا، از مقدار خطر مرگ یا آسیب جبرانناپذیر بر سلامت انسان (IDLH) تجاوز نمی کند، تقلیل به درجه 1-0-0 مجاز است.

d)

کاربرد 3-1-0، هرگاه همه تأسیسات در فضای خارج باشد.

e)

مواد تخریبی درجه I لایه اوزن که برای تأسیسات جدید ممنوع شده اند.

(Threshold Limit Value-Time Weighted Average) (f بالاترین غلظت مبرّد که افراد می توانند به مدت 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته در معرض آن قرار گیرند، مگر آنکه س

f)

(Threshold Limit Value-Time Weighted Average) بالاترین غلظت مبرّد که افراد می توانند به مدت 8 ساعت در روز و 40 ساعت در هفته در معرض آن قرار گیرند، مگر آنکه سقف دیگری با علامت “C” برای آن مشخص شده باشد (بیشینه مقدار مبرد بدون محدودیت زمان).