دسته‌بندی نشده · آذر ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۳-۴ کاربرد سیستم های تبرید در ساختمان های مختلف

۱۴-۱۳-۴-۱ طبقه بندی ساختمان ها با کاربری های مختلف

الف) طبقه بندی کاربری ساختمان ها براساس توانایی و قابلیت تحمل افراد در زمان نشت احتمالی مبرّد، انجام می شود.

 ۱) دستگاه های تبرید، جز لوله کشی، که در خارج ساختمان و در فاصله 6 متری از هر بازشوی آن قراردارد، نیز باید مشمول این طبقه بندی شوند.

ب) طبقه بندی کاربری ساختمان ها:

 ۱)کاربری درمانی و مراقبتی: ساختمان هایی که ساکنان آنها، بر اثر معلولیت یا ضعف و یا زندانی بودن، به تنهایی و بدون کمک دیگران نتوانند محل خود را ترک کنند. کاربری ساختمان هایی مانند بیمارستان، خانه سالمندان، نوانخانه و ساختمان هایی با سلوله ای بسته در این طبقه قراردارند.

 ۲)کاربری مراکز اجتماعات: ساختمان هایی که به سبب زیادی جمعیت، خروج سریع افراد از آنها ممکن نباشد. سالن اجتماعات، کلاس های درس، مسجد، ایستگاه راه آهن، سالن فرودگاه، رستوران، سینما و تئاتر در این طبقه قرار می گیرند.

 ۳) کاربری مسکونی: ساختمان هایی که در آن تسهیلات کامل برای زندگی مستقل ساکنان آن، از قبیل نشستن، خوابیدن، غذا خوردن، پخت و پز و شستشو، تدارک دیده شده باشد. فضاهایی مانند خوابگاه، هتل، مجتمع آپارتمانی و خانه ویلائی در این طبقه قراردارند.

 ۴)کاربری تجاری: ساختمان هایی که مرکز کسب و کار و خدمات و خرید و فروش است.

ساختمان اداری، فروشگاه (جز مراکز تجاری خیلی بزرگ) و انبار غیرصنعتی در این طبقه قراردارند.

۵) کاربری تجاری بزرگ: ساختمان های تجاری بزرگ، که در آن بیش از 100 نفر در ترازهایی بالاتر یا پایین تر از سطح خیابان، برای خرید اجتماع کنند.

۶) کاربری صنعتی: ساختمان هایی که ورود به آنها برای عموم آزاد نباشد و افراد مسئول آن را کنترل کنند و برای تولید و انبار کردن محصولات صنعتی مانند مواد شیمیایی، نفتی، خوراکی و یخ، احداث شده باشد.

 ۷) کاربری مشترک: ساختمان هایی که فضاهای آن دو یا چند کاربری متفاوت داشته باشند. در این ساختمان ها چنانچه محدوده کاربری هر یک از فضاها با دیوارها، سقف ها و درب های خودبند جدا شده باشد، الزامات هر یک در محدوده آن باید رعایت شود. چنانچه فضاها از یکدیگر جدا نشده باشند، لازم است الزامات آن کاربری که در شرایط سخت تر باید به اجرا درآید، در مورد این فضاهای مشترک رعایت شود.

۱۴-۱۳-۴-۲ الزامات کاربرد سیستم های تبرید

الف) موتورخانه

 ۱) جز در ساختمان های صنعتی، در صورتی که مقدار مبرّد در یک مدار مستقل تبرید، بیشتر از مقادیر تعیین شده در جدول (۱۴-۱۳-۲) باشد، همه اجزای سیستم تبریدِ حاوی مبرّد باید در موتورخانه و یا خارج از ساختمان قرارگیرند.

۲) در صورتی که سیستم با مبرّدهای مخلوطی کار کند، که نام آنها در جدول (۱۴-۱۳-۲) نیامده است، در مورد آنها باید الزامات مندرج در «(۱۴-۱۳-۴-۲)”الف”(۱)» رعایت شود.

 ۳) در صورتی که سیستم با مبرّد مخلوطی کار کند که کسر حجمی آن در قسمتی از سیستم از 69100 قسمت در میلیون (PPM) بیشتر است، در مورد آن قسمت از سیستم الزامات مندرج در «(۱۴-۱۳-۴-۲) “الف”(۱)»  باید مراعات شود.

۴) هنگامی که مبرّدهای A1 و B1 به کار برده می شود، موتورخانه باید با رعایت الزامات «(۱۴-۱۳-۵)» و زمانیکه از مبرّدهای A2، B2 ، A3 و B3 استفاده می شود، با رعایت الزامات «(۱۴-۱۳-۶)» ساخته، نصب و نگهداری شود.

۵) موارد استثناء: سیستم های تبریدی که مبرّدِ کمتر از 3 کیلوگرم دارند، صرف نظر از نوع مبرّد در طبقه بندی ایمنی، چنانچه طبق الزامات این فصل از مقررات نصب شده باشند، لازم نیست حتماً در موتورخانه قرارگیرند.

 ۶) لوله کشی سیستم تبرید، که برای ارتباط بین دستگاه های مبرّدِ مستقر در موتورخانه و اجزای نصب شده در فضای خارج است، می تواند در فضاهای دیگر ساختمان نیز قرارگیرد.

ب) ساختمان های با کاربری درمانی و مراقبتی

 ۱) در اجزای سیستم های تبرید که در فضاهای ساختمان های درمانی و مراقبتی قرار دارند، مقدار مبرّد نباید از 50 درصد مقادیر جدول (۱۴-۱۳-۲) تجاوز کند، بجز آشپزخانه، آزمایشگاه و فضای نگهداری و تشریح جسد.

 ۲) در فضاهای این ساختمان ها از جمله موتورخانه، مقدار کل مبرّدهای گروه A2، B2، A3 و B3 نباید بیشتر از 250 کیلوگرم باشد.

پ) در سیستم های تهویه مطبوع:

۱) در سیستم های تهویه مطبوع مخصوص ایجاد شرایط مناسب برای آسایش افراد (غیر از ساختمان های صنعتی)، حتی اگر مقدار مبرّد در یک مدار مستقل تبرید، از مقادیر جدول (۱۴-۱۳-۲) تجاوز نکند، در سیستم های با احتمال نشت بالای مندرج در «(۱۴-۱۳-۳-۲) “الف”»، نباید مبرّدهای B1، B2 و B3 به کار رود.

ت) در ساختمان های غیرصنعتی

 ۱) در ساختمان های غیرصنعتی اگر مقدار مبرّد در یک مدار مستقل تبرید، از مقادیر جدول(۱۴-۱۳-۴) بیشتر باشد، مبرّدهای A2 و B2 نباید در سیستم های با احتمال نشت بالا به کار رود. در این سیستم ها نباید از مبرّدهای گروه A3 و B3 استفاده شود، مگر در آزمایشگاه هایی که سطح زیربنای آن برای هر نفر از کارکنان دست کم 9 مترمربع باشد.

 

جدول (۱۴-۱۳-۴): بیشینه مقدار مجاز مبرّد در ساختمان های غیرصنعتی

نوع سیستم تبرید

بیشینه مقدار مجاز مبرّد برای انواع کاربردها به کیلوگرم

درمانی- مراقبتی

مراکز اجتماعات

مسکونی

دیگر مکانها

سیستم تبرید جذبی بسته:

در راهروهای خروجی

0

0

1.5

1.5

خارجِ ساختمان و نزدیک آن

0

0

10

10

سایر قسمت های ساختمان

0

3

3

3

سایر سیستم های تبرید:

در غیر از راهروهای خروجی

0

0

3

3

 

 

ث) در فضاهای با کاربری های مختلف (انواع کاربری ها)

 ۱) وزن مجموع مبرّدهای گروه A2، B2، A3 و B3، جز R-717 (آمونیاک)، نباید از 500 کیلوگرم بیشتر باشد.

ج) حفاظت از تجزیه مبرّد:

وقتی وسیله ای با شعله باز و یا سطح داغی با دمای بیش از 426 درجه سلسیوس در اتاقی نصب شود که در آن سیستم تبریدی با دست کم 3 کیلوگرم مبرّد در یک مدار مستقل نصب شده است، بر روی آن وسیله باید یک هواکش تخلیه هوا نصب شود تا محصولات احتراق را به فضای خارج تخلیه کند، مگر در موارد زیر که نصب هواکش ضرورت ندارد:

۱) چنانچه ماده مبرّد R-717، R-718 و یا R-744 باشد؛

۲) در جایی که هوای احتراق از هوای آزاد تأمین و مستقیماً با کانال به شعله برسد، چنانکه احتمال سرایت مبرّدِ نشت یافته به اطاق احتراق منتفی گردد؛

۳) چنانچه آشکارساز مبرّد در محل نصب شود که در صورت نشت مبرّد، شعله را به طور خودکار خاموش کند.

چ) محاسبه حجم فضاهای ساختمان

 ۱) در صورت قرارگرفتن بخش های دارای مبرّدِ یک سیستم تبرید در یک یا چند فضای ساختمان که بین آنها بازشو دائمی قرار ندارد، برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرّد، باید حجم کوچکترین فضای اشغال شده افراد در محاسبه منظور شود.

 ۲) در صورت قرار داشتن اواپراتور یا کندانسور یک سیستم تبرید در کانال هوای یک سیستم هوارسانی که چند فضا را هوارسانی می کند، برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرّد، باید حجم کوچکترین فضایی که با آن سیستم هوارسانی می شود در محاسبه وارد شود.

 ۳) اگر سیستم هوارسانی به گونه ای باشد که در هر صورت مقدار هوای دریافتی هر کدام از فضاها تا کمتر از 1/4 مقدار حداکثر هوارسانی کاهش نیابد، کل حجم فضاهایی که با این سیستم هوارسانی می شود می تواند برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرّد به کار رود.

۴) پلنوم: اگر فضای داخل سقف کاذب به جای پلنوم، برای هوای ورودی یا بازگشتِ سیستم تعویض هوا منظور شده باشد، برای تعیین حداکثر مقدار مجاز مبرّد، باید فضای داخل سقف کاذب هم در محاسبه وارد شود.