دسته‌بندی نشده · آذر ۳۰, ۱۳۹۹ ۰

۳-۱۳-۱۴ طبقه بندی سیستم های تبرید

۱-۳-۱۳-۱۴: سیستم های تبرید، از نظر درجه احتمال نشت ناشی از اتصالات معیوب و گازبندیهای نامطمئن، طبق شکلهای جدول (۱۴-۱۳-۳) طبقه بندی شوند.

جدول شماره :(۱۴-۱۳-۳): طبقه بندی سیستم های تبرید

 

۲-۳-۱۳-۱۴: در مورد احتمال نشت در سیستم های طبقه بندی شده در جدول(۱۴-۱۳-۳)، باید ترتیب زیر مورد توجه قرار گیرد:

الف) سیستم های با احتمال نشت بالا: سیستم های 1 و 2

ب) سیستم های با احتمال نشت پایین: سیستم های 3 و 4 و5