دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۳-۸ آزمایش در کارگاه

۱۴-۱۳-۸-۱: هر قسمتِ حاوی مبرّد از سیستم تبرید، جز کمپرسور، کندانسور، مخازن، اواپراتور، شیر اطمینان، فشارسنج و سیستم کنترل، که اینها در کارخانه آزمایش شده اند، باید پس از اجرای کامل عملیات نصب و پیش از راه اندازی، برای اطمینان از گازبند بودن آنها، در کارگاه آزمایش نشت شود. آزمایش باید شامل فشار طرف بالا و فشار طرف پایین باشد و در فشاری دست کم برابر فشار طراحی یا نقطه تنظیم شیراطمینان انجام گیرد.

۱۴-۱۳-۸-۲ آزمایش در کارگاه در موارد دیگر

الف) مخازن حاوی گاز که به طور پیوسته به سیستم تبرید متصل نیست، لازم نیست در کارگاه آزمایش شوند.

ب) سیستم های با شیراطمینان که به طور محدود شارژ شده باشند، باید با فشاری معادل 1.5 برابر نقطه تنظیم شیراطمینان، در کارگاه آزمایش شوند. اگر این سیستم ها در کارخانه با فشاری معادل 1.5 برابر فشار طراحی آزمایش شده باشند، پس از نصب در کارگاه، کافی است که با فشار طراحی آزمایش شوند.

 پ) کمپرسورهای سانتریفوژ و یا دوار: در آزمایش فشارِ در کارگاه، برای کمپرسورهای سانتریفوژ و دوار سیستم تبرید، باید فشار طرف پایین به عنوان فشار آزمایش کارگاهی برای کل سیستم در نظر گرفته شود.

۱۴-۱۳-۸-۳ گاز مورد استفاده در آزمایش

الف) آزمایش در کارگاه باید با گازهای خنثی و خشک مانند ازت و یا گاز کربنیک، انجام شود.

 ۱) در آزمایشِ کارگاهی، استفاده از اکسیژن، هوا و گازهای سوختنی و یا مخلوطی از این گازها، مجاز نیست.

۲) کاربرد هوای فشرده برای آزمایش سیستم تبرید با مبرّد آمونیاکی (R-717)، مجاز است.

 ۳) پیش از شارژ کردن مبرّد، سیستم باید کاملاً از گاز آزمایش تخلیه شود.

۱۴-۱۳-۸-۴ وسیله آزمایش

الف) وسیله ای که برای آزمایش سیستم تبرید در کارگاه به کار می رود باید به تجهیزاتی برای محدود کردن یا کاهش فشار مجهز باشد و در خروجی آن فشارسنج نصب شده باشد.

 ۱۴-۱۳-۸-۵ گواهی آزمایش

الف) برای آزمایش سیستم های تبریدِ حاوی مبرّدی با وزن 25 کیلوگرم یا بیشتر، باید گواهی آزمایش صادر شود.

ب) در گواهی آزمایش، نام مبرّد و فشار آزمایش طرف پایین و طرف بالا باید درج شود.

پ) گواهی آزمایش باید به امضای نصبکننده برسد و جزو بخشی از مدارک طرح نگهداری شود.

۱۴-۱۳-۸-۶ آزمایش ادواری آزمایش های پیشگیرانه باید براساس دستور سازنده و به منظور حصول اطمینان از عملکرد صحیح تجهیزات اضطراری زیر، به طور ادواری انجام شود:

 ۱) سیستم های دیداری هشدار دهنده؛

۲) شیرها و تجهیزات مربوط به عملکرد کنترل های لازم در موارد اضطراری؛

 ۳) هواکش ها و تجهیزات مربوط به عملکردهای لازم در موارد اضطراری، برای اطمینان از درست کارکردن سیستم تهویه؛

 ۴) آشکار سازها و هشدار دهنده های سیستم.