دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۴-۱ دامنه کاربرد

۱۴-۱۴-۱-۱ : کمینه فاصله های مجاز مقرر شده در فصلهای این مبحث، بین مواد سوختنی و اجزای تأسیسات مکانیکی، مانند دودکش، رابط دودکش، سیستم تعویض هوا و هودهای آشپزخانه و دستگاه های با سوخت جامد، مایع و گاز، ممکن است طبق الزامات مندرج در این فصل «(۱۴-۱۴) کاهش فاصله مجاز» و محدودیت های مقرر شده در آن، کاهش یابد.

الف) اگر سازنده حداقل فاصله مجاز در دستگاه های با سوخت جامد را 300 میلی متر یا کمتر تعیین کرده باشد، الزامات این فصل در مورد کاهش فاصله مجاز نباید در باره آن عمل شود.

ب) اگر سازنده حداقل فاصله مجاز در دستگاه های با سوخت جامد را بیش از 300 میلی متر تعیین کرده است، الزامات این فصل نباید این فاصله را به کمتر از 300 میلی متر کاهش دهد.

پ) الزامات این فصل نباید برای کاهش فاصله های مجاز مقرر شده برای دودکش های قائم با مصالح بنائی منظور شود.

 ت) الزامات این فصل نباید برای کاهش فاصله های مجاز مقرر شده برای شومینه های با مصالح بنائی منظور شود.

ث) الزامات این فصل نباید برای کانال های تخلیه هوای آشپزخانه که در یک شافت بسته قرار دارد، منظور شود.