دسته‌بندی نشده · دی ۱, ۱۳۹۹ ۰

۱۴-۱۴-۲ کلیات

۱۴-۱۴-۲-۱: برای کاهش فاصله مجاز بین مواد سوختنی و سطوح گرم دستگاه ها و اجزاء تأسیسات گرمایی، می توان از قطعات محافظ استفاده کرد.

 ۱۴-۱۴-۲-۲: قطعات محافظ، پایه ها و تکیه گاه های آنها باید از مواد غیرسوختنی ساخته شده باشند.

 الف) حایل هایی که، برای ایجاد فاصله هوایی بین قطعات محافظ و مواد سوختنی قرار می گیرند، باید از مواد غیرسوختنی باشند.

ب) فاصله حایل ها و قطعات محافظ با سطوح گرم دستگاه ها و اجزای تأسیسات گرمایی، در هر صورت نباید از 25 میلی متر کمتر باشد.

پ) در صورت وجود فضای خالی و فاصله هوایی میان قطعات محافظ و سطوح سوختنی حفاظت شده، در اطراف و لبه های قطعات محافظ و حایل های آن نیز باید چنین فضایی پیش بینی شود، به طوری که هوا به صورت وزش در این فضا جریان یابد.