دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

کلیات مبحث

– لوله کشی گاز مایع، گازهای سوختنی به غیر از گاز طبیعی و گازهای غیرسوختنی از شمول مقررات این مبحث خارج میباشند.

– این مقررات تنها مرجع طراحی، اجرا و نظارت بر لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه ها در کشور است.

 – نصب و بهره برداری لوازم گازسوز در ساختمانها و محوطه ها، باید طبق ضوابط این مقررات انجام شود.

– مقررات این مبحث با هدف طراحی، اجرای لوله کشی، نصب و نگهداری وسایل گازسوز در ساختمانها و محوطه ها، در جهت ایمنی اشخاص و اموال، بهداشت، رفاه ساکنین و کاربران، حفظ محیط زیست، مصرف بهینه گاز و مصالح لوله کشی و حفظ زیبایی ساختمان و محوطه، تدوین گردیده و باید در طرح، اجرا و بهره برداری رعایت گردد.

 – در این مبحث، ایمنی و روش جلوگیری از خطرات و شرایط اضطراری زیر هم باید مورد توجه قرار گیرد:

 ۱-گاز زدگی

۲- آتشسوزی (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)

 ۳- انفجار (اعم از اینکه ناشی از گاز یا غیر آن باشد)

 ۴- تخریب ساختمان (اعم از اینکه طبق برنامه یا اتفاقی باشد)

 – استفاده از تمام یا قسمتی از لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه ها که با ضوابط این مقررات مغایرت داشته باشد، خلاف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود، مگر ساختمانها و محوطه هایی که پیش از انتشار رسمی این مقررات براساس ضوابط وقت مورد بهره برداری قرار گرفته باشند.

 – ساختمانها و محوطه های موجود

 الف) ساختمانها و محوطه هایی که قبل از انتشار این مقررات، لوله کشی گاز در آن انجام گرفته است، مشمول این مقررات نمیباشند، هرگونه توسعه یا انجام تغییرات در این ساختمانها و محوطه ها، باید مطابق ضوابط این مقررات صورت پذیرد.

ب) طراحی، انتخاب مصالح، اجرای لوله کشی و آزمایشها و بازرسیها در ساختمانها و محوطه های موجود که لوله کشی گاز ندارند، باید طبق این مقررات انجام شود.

 – تخریب

 الف) پیش از اقدام به تخریب هر ساختمان که به شبکه گاز شهری اتصال دارد و یا بخشی از محوطه که در آن لوله کشی گاز اجرا شده باشد، باید به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود.

ب) پیش از قطع گاز توسط شرکت گاز ناحیه نباید تخریب شروع گردد.

– مصالحی که در شبکه لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه ها به کار میرود، باید طبق الزامات مندرج در این مقررات باشد.

 – نقشه ها و مشخصات فنی

 نقشه ها و مشخصات فنی شبکه لوله کشی گاز ساختمانها و محوطه هایی که در حوزه شمول این مبحث میباشند، باید با رعایت الزامات مندرج در این مقررات، تهیه و به کار گرفته شود.

– عدم تداخل مسئولیتها

مسئولیتهای ذکرشده در این مبحث، برای هریک از مسئولین، ثابت و قطعی است و چنانچه برخی از مسئولیتها توسط دیگران انجام پذیرد، به هیچ وجه کار انجام شده، سبب سلب مسئولیت هر یک از مسئولین ذکر شده نمی باشد.