دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۲-۲ ساختمانهای مسکونی

این گروه شامل ساختمانهایی است که به منظور سکونت مورد استفاده قرار میگیرد و معمولاً هر واحد مسکونی دارای درب ورودی مجزا (مستقل) و آشپزخانه مستقل بوده، ولی سیستم گرمایش آن ممکن است مستقل و یا با واحدهای دیگر مشترک باشد.

 ۱۷-۲-۲مجتمعهای مسکونی

 مجتمعهای مسکونی آپارتمانی که در آنها 10 واحد مسکونی یا بیشتر وجود داشته باشد، از نظر رعایت مقررات لوله کشی گاز در گروه ساختمانهای عمومی قرار میگیرند.

 ۱۷-۲-۲-۲: ساختمانهای عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آنها اعم از کارکنان یا مراجعه کنندگان به طور معمول کمتر از 20 نفر باشند، از نظر گازرسانی تابع مقررات ساختمانهای مسکونی میباشند.

 ۱۷-۲-۲-۳: واحدهای تجاری و خدماتی کوچک از قبیل مغازه های معمولی، شعبه های کوچک بانکها، دفاتر خدماتی (پست، مخابرات، بیمه و…) از نظر ضوابط گازرسانی در گروه ساختمانهای مسکونی قرار میگیرند.