دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۲-۴ ساختمانهای خاص

ساختمانهای مشمول ضوابط این بخش، ساختمانهایی هستند که:

الف-قابل استفاده بودن آنها پس از وقوع زلزله اهمیت خاص دارد و وقفه در بهره برداری از آنها به طور غیرمستقیم موجب افزایش تلفات و خسارات میشود، مانند: بیمارستانها، مراکز آتشنشانی، مراکز و تأسیسات آبرسانی، تأسیسات برق رسانی، مراکز کمک رسانی و به طور کلی تمام ساختمانهایی که استفاده از آنها در نجات و امداد مؤثر می باشد.

 ب- ساختمانها و تأسیساتی که خرابی آنها موجب انتشار گسترده مواد سمی و مضر درکوتاه مدت و درازمدت برای محیط زیست میشوند.

 پ- ساختمانهایی که خرابی آنها سبب از دست رفتن ثروت ملی میگردد، مانند: موزه ها، کتابخانه ها و به طور کلی مراکزی که در آنها اسناد و مدارک ملی و یا آثار پرارزش نگهداری میشود.

ت- ساختمانها و تأسیسات صنعتی که خرابی آنها موجب آلودگی محیط زیست و یا آتشسوزی وسیع میشود، مانند: انبارهای سوخت و مراکز گازرسانی.