دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۴ ضوابط خاص برای تأمین ایمنی در برابر زلزله

در این مبحث برای رفتار ساختمان های بتن آرمه در برابر آثار ناشی از زلزله، سه سطح شکل پذیری کم، شکل پذیری متوسط و شکل پذیری زیاد (ویژه) در نظر گرفته شده است. ضوابط مندرج در متن این مبحث تأمین کننده حد شکل پذیری کم بوده و ضوابط ویژه تأمین حدود شکل پذیری متوسط و زیاد در فصل بیست و سوم گنجانده شده است.