دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۵ واحدها

سیستم واحدهای مورد استفاده برای کمیته ای مختلف در این مبحث سیستم دهدهی بین المللی(SI) است.

واحدهایی که در این مبحث مورد استفاده قرار گرفته اند، عبارتند از:

الف – برای طول متر (m) و میلی متر (mm)

ب- برای سطح، مترمربع (m2)   و میلی متر مربع  (mm2

پ- برای بارهای متمرکز و وزن، کیلونیوتن (kN) و برای بارهای گسترده خطی، کیلونیوتن بر متر(KN/m)و برای بارهای گسترده در سطح، کیلونیوتن بر مترمربع (KN/m2)برابر با یک کیلوپاسکال (kPa)

ت- برای جرم مخصوص (جرم واحد حجم)، کیلوگرم بر متر مکعب(kg/m3)

ث- برای وزن مخصوص (وزن واحد حجم)، کیلونیوتن بر متر مکعب (kN/m3)

ج- برای تنش ها و مقاومت ها، مگاپاسکال (MPa)، معادل یک نیوتن بر میلی متر مربع، یا مگانیوتن بر مترمربع) (MN/m2

چ- برای لنگرها، کیلونیوتن – متر (kN.m)

ح- برای دما، درجه سلسیوس (°C)