دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۱-۶ علایم و اختصارات

علایم و اختصارات مورد استفاده در این مبحث بطور کلی به نحوی اختیار شده است که هماهنگ با علائم و اختصارات متحدالشکل مورد تأیید سازمان بین المللی استاندارد (ISO) باشد.