دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۲-۱ ارائه طرح و محاسبه، نقشه ها و مدارک فنی

۹-۲-۱-۱: نقشه هاى ساختمان هاى بتن آرمه باید بر مبناى نقشه هاى معمارى، که در آن تمامی اندازه ها، ارتفاع ها و سایر ویژگی هاى اصلی ساختمان به وضوح تعیین شده است، تهیه شوند. یک نسخه از نقشه هاى معمارى مزبور که مبناى محاسبات ساختمان بتنی قرار گرفته و به امضاى مهندس محاسب رسیده باشد باید به نقشه هاى ساختمان بتنی ضمیمه و به مقامات رسیدگی کننده تحویل شود.

۹-۲-۱-۲: همراه با نقشه هاى ساختمان بتن آرمه، که براى تصویب ارائه می شوند، باید دفترچه محاسبات فنی شامل نکات زیر ارائه شود.

الف- ویژگی هاى اصلی به طور اختصار و معرفی ساختمان از نظر نوع بهره بردارى، محل اجرا، تعداد طبقات و ارتفاع.

ب- فرضیات و مطالعات انجام شده در مورد مقاومت خاک، سطح سفره آب زیرزمینی و سایر اطلاعات ژئوتکنیکی لازم.

پ- مباحث و آئین نامه های مورد استفاده برای طراحی

ت- ویژگی هاى مصالح مورد استفاده در ساختمان از قبیل فولاد و سیمان مصرفی در بتن ومقاومت هاى مشخصه بتن در سنین استاندارد یا مراحل تعیین شده براى اجرا، که طراحی بر اساس آنها انجام پذیرفته است.

ث- فرضیات محاسباتی از نظر مشخصات بارهاى دائمی، سربارهاى بهره بردارى، بارهاى جوى (باد و برف و باران) و بارهاى اتفاقی (زلزله و…)

ج- پلان ها و نقشه قاب هاى بارگذارى شده.

چ- روش هاى مورد استفاده براى تحلیل و طراحی، نرم افزارهاى  مورد استفاده براى این امر و تنش ها و ضرایب ویژهاى که مبناى محاسبه قرار گرفته اند.

ح- جزئیات عملیات محاسباتی با افزودن کروکی ها و توضیحات لازم و مشخص کردن نتایج اصلی محاسباتی به صورت واضح و روشن، بطوریکه رسیدگی به محاسبات تا حد امکان آسان باشد.

در صورت به کار بردن روش هاى رایانه اى باید مشخصات و مبناى برنامه هاى مورد استفاده، فرض ها، داده هاى اولیه و نتایج بدست آمده ضمیمه دفترچه محاسبه شوند.

۹-۲-۱-۳ : بسته به مورد دو نوع نقشه براى اجراى ساختمان ها تهیه می شوند:

۹-۲-۱-۳-۱: نقشه هاى طراحی، که علاوه بر اطلاعات نقشه هاى محاسباتی، شامل جزئیات اجرایی ساختمان از قبیل قطر، تعداد و طول میلگردها، محل قطع و وصله کردن آنها، نوع وصله ها و نظایر آن هستند، بطوریکه اجراى ساختمان به کمک این نقشه ها بدون ابهام میسر باشد. نقشه هاى اجرایی ساختمان هاى بتن آرمه با رعایت شرایط زیر باید توسط مهندس محاسب صلاحیت دار تهیه و به مقامات رسیدگی کننده تسلیم شود:

الف-  نقشه ها باید با اطلاعات کافی و به طور واضح و با مقیاس قابل قبول تهیه شوند.

ب- مقاومت خاک مبناى محاسبه و نیز ویژگی هاى مکانیکی بتن و فولاد باید ذکر شود.

پ- ابعاد و موقعیت تمام قطعات سازه ای، موقعیت و ابعاد تمامی بازشوها و سوراخ ها باید در نقشه ها داده شوند.

ت- جزئیات و مقاطع لازم براى تهیه نقشه هاى کارگاهی، قطر میلگردها، محل خم، قطع و وصله کردن آنها و اندازه هاى مربوط، باید داده شوند. قسمتی از این اطلاعات را می توان در جدول میلگردها قید کرد.

ث- ضخامت پوشش بتن روى میلگردها، قطر بزرگترین سنگدانه قابل مصرف در بتن و حداکثر نسبت آب به سیمان و مقاومت مشخصه بتن و فولاد باید در نقشه ها داده شوند.

ج- موقعیت درزهاى انقطاع، انبساط، اجرایی و جزئیات آنها در نقشه ها داده شوند.

چ- تهیه جدول میلگرد و تعیین وزن فولاد مصرفی به تفکیک هر نوع میلگرد، جزو وظایف طراح ساختمان در قبال کارفرما است، ولی تسلیم آن براى اخذ پروانه ساختمان ضرورت ندارد مگر مواقعی که قسمتی از اطلاعات مربوط به میلگردها و نقشه هاى اجرایی قید نشده و تنها در این جداول به آنها اشاره شده باشد.

۹-۲-۱-۳-۲: نقشه هاى کارگاهی، که متناسب با شرایط هر ساختمان و سازندگان آن، با استفاده از جزئیات داده شده در نقشه هاى اجرایی و با مقیاس بزرگ، براى قسمت هاى خاص و حساس ساختمان تهیه می شوند. این نقشه ها باید بر اساس نیازهاى کارگاه و برمبناى نقشه هاى اجرایی، همزمان با عملیات اجرایی تهیه شوند و به تأیید دستگاه نظارت برسند.