دسته‌بندی نشده · دی ۲, ۱۳۹۹ ۰

۹-۲-۲ نظارت و بازرسی

۹-۲-۲-۱: اجراى ساختمان هاى بتنی باید تحت نظر مهندسان صاحب صلاحیت انجام گیرد.

توصیه می شود که تا حد امکان نظارت عالیه توسط مهندس محاسب یا افرادصلاحیت دارى که نمایندگی او را دارند انجام پذیرد.

۹-۲-۲-۲: دفترچه اى بنام دفترچه کارگاه باید همواره، در کارگاه موجود باشد و در آن، موارد زیر براى تمامی بتن ها درج شوند:

الف- رده، کیفیت و نسبت هاى اختلاط مصالح بتن.

ب- تاریخ قالب بندى، آرماتورگذارى، بتن ریزى و قالب بردارى.

پ- ساعت ساخت و ریختن بتن.

ت- شرایط جوى، از قبیل دما و بارندگی.

ث- نتایج آزمایش هایی که روى نمونه هاى مختلف انجام می شوند.

ج- هرگونه بار قابل توجه اعمال شده بر کف هاى تمام شده، دیوارها و سایر اعضا درحین ساخت.

چ – نام، سمت و امضاى عوامل اجرایی فنی حاضر در محل کار.

ح- پیشرفت کلی کار

پرونده گزارش هاى روزانه حاوى اطلاعات یاد شده می تواند جایگزین دفترچه کارگاه شود.

۹-۲-۲-۳: در مواقعی که دما کمتر از ۵ و یا بیشتر از۳۲ درجه سلسیوس باشد درج ارقام کامل مربوط به دما در دفترچه کارگاه ضرورت قطعی دارد. در اینگونه موارد باید تمامی تدابیرى که براى حفظ بتن از سرما و گرما به کار برده شده است در دفترچه کارگاه منعکس شود.

۹-۲-۲-۴: دفترچه کارگاه (یا پرونده گزارش هاى روزانه) شامل اطلاعات مذکور باید به امضاى مهندس مسئول و ناظر کارگاه برسد و در تمام مدت اجراى عملیات ساختمانی در محل کارگاه باشد، بطوریکه هنگام مراجعه بازرسان ساختمان بتواند در اختیار آنان قرار گیرد.

یک نسخه از این دفترچه باید بعد از اتمام عملیات ساختمانی همراه با نقشه هاى اجرایی نهایی، نزد صاحب کار (نظیر اسناد مالکیت) و نسخه دیگر نزد مهندس ناظر حفظ و نگهدارى شود. ضبط و نگهدارى این اطلاعات به صورت رایانه اى براى ساختمان هاى مهم الزامی است.

۹-۲-۲-۵ : چنانچه ضمن اجراى کارهاى ساختمانی و در نتیجه بازرسی ساختمان تبصره۱ ملاحظه شود که کارها طبق نقشه هاى اجرایی انجام نیافته یا در اجراى بعضی از قسمت هاى کار اصول فنی مراعات نشده است، بازرسان ساختمان باید مراتب را به مسئول گاه تذکر دهند و در صورتی که معایب موجود احتمال بروز خطرى براى ساختمان داشته باشند، از کمیسیون فنی بدوى تبصره (2 تقاضاى رسیدگی فورى کنند.

کمیسیون فنی بدوى بلافاصله در کارگاه تشکیل می شود و در صورت لزوم دستور توقف تمام و یا قسمتی از کار را صادر و موضوع را براى رسیدگی قطعی به کمیسیون فنی نهایی ارجاع می کند.

کمیسیون فنی نهایی به موارد مربوط رسیدگی می کند و در صورت لزوم به بررسی محل، برداشت جزئیات و ابعاد اعضاى ساخته شده، و انجام آزمایش هاى لازم براى ارزیابی کیفیت مصالح مصرفی و ایمنی اقدام و تصمیم مقتضی اتخاذ می کند.

تبصره۱ : بازرسان ساختمان، مأموران و مقامات صلاحیت دارى هستند که به موجب قوانین و آیین نامه های کشور و شهردارى محل اختیار بازرسی طرح و اجراى کار را دارند و به

طورکلی افرادى هستند که مسئولیت نظارت عالی فنی و کنترل اعمال ضوابط این مبحث را برعهده دارند.

تبصره۲ : اعضاى کمیسیونهاى فنی بدوى و نهایی به موجب قوانین و مجموعه مقررات ملی ساختمان و شهردارى محل تعیین خواهند شد.