دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۳ الزامات نصب وسایل گازسوز در شرایط خاص

۱۷-۳-۳-۱: چنانچه شرایط خاصی ایجاب نماید که وسیله گازسوزی در ساختمان دارای محدودیت نصب گردد، کف، سقف و دیوارهای محل نصب وسیله گازسوز و مسیر عبور دودکش آن از مصالح مقاوم در مقابل حرارت و غیرآتشگیر ساخته شود. رعایت این ضابطه حداقل تا فاصله یک متر از دستگاه گازسوز و دودکش آن الزامی بوده و درجه مقاومت مصالح به کار رفته در مقابل حرارت باید از بخشهای ذیربط مقررات ملی ساختمان و یا استانداردهای قابل قبول دیگر تعیین شود.

 ۱۷-۳-۳-۲: هوای مورد نیاز دستگاه گازسوز باید از هوای آزاد تأمین شود.

 ۱۷-۳-۳-۳: در صورت نصب دستگاه گازسوز در محل تجمع نظیر بوفه سینماها یا آبدارخانه های محلهای عمومی، علاوه بر رعایت موارد فوق، محل نصب وسیله گازسوز باید با ایجاد موانع مناسب از دسترس افراد غیرمسئول دور نگه داشته شود.

۱۷-۳-۳-۴: آشپزخانه های واقع در خوابگاههای دانشجویی، پانسیونها، مهمانسراها و مشابه آنها باید علاوه بر رعایت بندهای ذیربط فوق، در محلهای ایمن و مجزا از محلهای خواب ساخته شوند.

 ۱۷-۳-۳-۵: در صورتیکه واحد اقامتی یا خوابگاهی به صورت آپارتمان مستقل باشد، نصب دستگاه گازسوز در آشپزخانه با رعایت ضوابط فوق مجاز است.