دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۵ محدودیت عبور لوله گاز از سقفهای کاذب محلهای تجمع

۱۷-۳-۵-۱: عبور لوله های گاز از سقفهای کاذب سالنهای بزرگ که امکان مهار کردن لوله ها میسر نیست ممنوع است.

 ۱۷-۳-۵-۲: در مواردی که امکان عبور لوله گاز (با رعایت کلیه ضوابط این مقررات) از سقفهای مذکور وجود داشته باشد، نصب شیر و هرگونه اتصالات غیرجوشی در محدوده فوق ممنوع است.