دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۳-۶ تأمین هوای احتراق برای وسایل گازسوز

۱۷-۳-۶-۱: در صورت ضرورت استفاده از وسایل گازسوزی نظیر خشک کن گازی، کوره های آزمایشگاهی، آب گرمکنهای دیواری، هواسازها در داخل ساختمانهای عمومی باید در طراحی ساختمان و یا در هنگام نصب آنها، پیش بینیهای لازم جهت تأمین هوای کافی برای سوخت و تهویه از طریق ایجاد ارتباط با هوای آزاد به عمل آید.

 ۱۷-۳-۶-۲: در ساختمانهای موجود که پیش بینی های فوق به عمل نیامده است، رعایت تأمین هوای تازه الزامی است.