دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۴-۱ طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمانها

۱۷-۴-۱-۱ انتخاب مسیر لوله کشی گاز

الف) لوله گاز باید از ایمنترین مسیر عبور نماید.

 ب) لوله گاز باید از کوتاهترین مسیر ممکن عبور نماید.

 پ) بخشهای مشترک لوله کشی گاز واحدهای مسکونی مانند رایزرها نباید از داخل ملک خصوصی عبور نماید.

ت) مسیر لوله گاز باید به نحوی انتخاب گردد که هیچگونه صدمه ای به سازه اصلی ساختمان وارد ننماید.

 ۱۷-۴-۱-۲ تهیه نقشه های سیستم لوله کشی

 برای تهیه نقشه های سیستم لوله کشی گاز باید اطلاعات و مدارک زیر تهیه شود:

 الف) نقشه لوله کشی گاز در پلان محوطه و طبقاتی که در آنها لوله گاز کشیده خواهد شد، (اعم از زیرزمین، همکف یا طبقات بالاتر) به اضافه محل قرارگیری دودکشها با ذکر مشخصات آن (طول، قطر، جنس و نوع).

 ب) نقشه ایزومتریک با ذکر طول و قطر لوله ها بر روی آن.

 پ) زیربنا یا فضای مفید ساختمان به متر مربع و مقدار مصرف گاز هریک از وسایل گازسوزی که به این سیستم لوله کشی متصل میشود و یا در آینده متصل خواهد شد برحسب مترمکعب گاز یا کیلوکالری در ساعت.

 ت) کروکی محل ملک مورد تقاضا، که باید در زیر برگ تقاضا با ذکر نشانی و تعیین موقعیت نسبت به معابر اصلی ترسیم شود.

ج) مقیاس نقشه ها نباید از 1:100 کوچکتر باشد.

تذکر: واحدهای اندازه گیری کلیه ابعاد در این مبحث در سیستم متریک می باشد. در مورد قطر لوله ها اندازه به اینچ و در مورد فشار مقادیر به پوند بر اینچ مربع در پرانتز آورده میشوند. نمونه نقشه لوله کشی گاز در پیوست ۲ ارایه شده است.

۱۷-۴-۱-۳ انتخاب قطر لوله گاز

 قطر لوله های گاز باید به آندازهای باشد که بتواند گاز کافی را برای حداکثر مصرف دستگاه یا دستگاههای گازسوز مربوطه تأمین نماید، بدون اینکه بین رگولاتور و وسایل گازسوز افت فشاری بیش از 12.7 میلیمتر ستون آب به وجود آید.

 ۱۷-۴-۱-۴ اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه قطر لوله گاز

الف) حداکثر افت فشار مجاز بین رگولاتور و دستگاههای گازسوز(12.7 میلیمتر ستون آب)

 ب) حداکثر مقدار گاز مصرفی مورد نظر در طرح

پ) طول لوله کشی

ت) چگالی گاز

۱۷-۴-۱-۵ حداکثر قطر اسمی مجاز

 حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار 176 میلیمتر ستون آب، 100 میلیمتر (4 اینچ) می باشد.

 ۱۷-۴-۱-۶ مقدار برآورد مصرف گاز

 مقدار مصرف گاز برای هرطرح، برابر جمع مصارف ساعتی کلیه دستگاههای گازسوز می باشد.

 الف) مصارف دستگاههای گازسوز متداول خانگی و تجاری از جدول ۱۷-۴-۴ استخراج شود.

ب) مصرف گاز دستگاههای گازسوز ویژه ای که در جدول ذکر نگردیده براساس مشخصات فنی داده شده، توسط سازنده تعیین میشود.

 ۱۷-۴-۱-۷ تعیین طولانی ترین مسیر

 طولانی ترین مسیر باید از نقطه خروجی رگولاتور تا دورترین نقطه مصرف گاز در ساختمان اندازه گیری شود.

۱۷-۴-۱-۸ تعیین قطر لوله گاز

الف)تعیین ردیف مربوط به طولانی ترین مسیر

در جدول ۱۷-۴-۲ ردیف مربوط به طول تعیین شده در بند ۱۷-۴-۱-۷ را که طول دورترین نقطه مصرف از محل نقطه خروجی رگولاتور می باشد، باید انتخاب نمود (در صورتیکه این طول دقیقاً در جدول ذکر نشده باشد، طول بزرگتر بعدی باید در نظر گرفته شود). باید توجه داشت که برای تعیین اندازه قطر لوله قسمتهای مختلف این سیستم فقط باید طول فوق را مبنای محاسبه قرار داد، لذا باید همین سطر انتخاب شده در جدول را برای تعیین قطر قسمتهای دیگر لوله کشی نیز به کار برد.

ب) برای تعیین قطر لوله تا محل اولین انشعاب، حداکثر مصرف گاز به دست آمده از جدول ۱۷-۴-۴ و طبق بند ۱۷-۴-۱-۷ را در سطر مربوط به طولانی ترین مسیر در جدول پیدا میکنیم

 (در صورتیکه این میزان مصرف در جدول موجود نباشد، نزدیکترین عدد بالاتر در همین ردیف را در نظر میگیریم).

 پ) قطر نشان داده شده در بالای ستون مربوط به مصرف به دست آمده از بند (ب)، اندازه این بخش از سیستم لوله کشی گاز می باشد.

 ت) قطر بقیه بخشهای سیستم لوله کشی با منظور نمودن باقیمانده مصارف در همان ردیف به روش فوق از جدول به دست می آید.

ث) قطر لوله اصلی و اندازه شیر اصلی، حداقل 25 میلیمتر (1 اینچ) در نظر گرفته شود. (منظور از لوله اصلی از خروجی کنتور تا اولین سه راهی می باشد).

ج) قطر لوله رابط بین کنتور و رگولاتور از جدول طراحی محاسبه گردیده و نباید از 1 اینچ کمتر باشد، در محل اتصال به رگولاتور قطر ابتدای لوله رابط متناسب با اندازه خروجی رگولاتور تعیین میشود.

 تبصره: چنانچه چگالی گاز مورد استفاده از 0.65 تغییر نماید، باید از ضرایب تصحیح در جدول۱۷-۴-۳ استفاده شود.

 نمونه محاسبات انتخاب و تعیین اندازه قطر لوله گاز در پیوست پ-۲-۱ ارایه شده است.