دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۴-۲ الزامات نصب اجزای سیستم لوله کشی گاز

۱۷-۴-۲-۱ لوله کشی رابط (لوله کشی بین رگولاتور و کنتور)

الف) ابتدای لوله کشی رابط باید در نزدیکترین نقطه به انتهای علمک باشد.

 ۱) فاصله مناسب باید از شرکت گاز ناحیه استعلام گردد.

 ۲) اندازه های لوله کشی رابط باید مطابق (۱۷-۴-۱-۸- ج) تعیین گردد.

ب) لوله کشی رابط باید کوتاهترین مسیر را داشته، روی کار اجرا شده و در معرض دید باشد.

 پ) مسیر عبور لوله کشی رابط در خارج از ملک نباید در محل ناامن و در معرض آسیب قرار گیرد.

شکل ۲-۱-۴-۱۷: نمونه تعیین محل نصب کنتور گاز و لوله رابط.

 

ت) در ابتدای لوله رابط، انشعابهایی که بیش از یک متقاضی را تغذیه میکند (بعد از رگولاتور)، نصب شیر قفل شونده برای هر مشترک الزامی است.

۱۷-۴-۲-۲ کلکتور

الف) کلکتور باید با استفاده از اتصالات استاندارد ساخته شود.

 ب) اخذ انشعابات به صورت مستقیم بدون استفاده از اتصالات استاندارد از لوله کلکتور ممنوع است.

پ) قطر کلکتور نباید از قطر لوله اصلی کمتر باشد.

۱۷-۴-۲-۳ کنتور

الف)کنتور باید در داخل محدوده ملک مشترک و نزدیکترین نقطه به درب ورودی ساختمان یا واحد مسکونی قرار گیرد.

 ب) کنتور را باید در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد. در صورت وجود جریان هوای دایمی، کنتورهای مستقل آپارتمانها را میتوان در پاگرد پله ها نصب نمود.

پ) روی انشعابات اخذ شده از کلکتور، کنتورها باید در نزدیکترین محل ممکن به کلکتور و در یک محل به صورت مجتمع نصب گردند به طوری که قرائت کنتورها به راحتی امکانپذیر باشد.

ت) کنتور باید طوری نصب شود که در معرض صدمات فیزیکی قرار نداشته باشد.

 ث) کنتور نباید در محلهایی که امکان بروز و تشدید آتشسوزی دارد، نصب گردد.

ج) کنتور باید در مکان و وضعیتی نصب گردد که به راحتی قابل خواندن و دسترسی برای تعمیر و سرویس باشد.

 چ) فاصله کنتور از سیمهای برق که روی کار نصب شدهاند باید حداقل 10 سانتیمتر و از کنتور برق 50 سانتیمتر باشد.

 ح) فاصله کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره و آبگرمکن باید حداقل یک متر باشد.

خ) قطر و طول لوله جانشین کنتور باید با هماهنگی شرکت گاز ناحیه که تأمین کننده کنتور می باشد تعیین گردد.

 د) ارتفاع لوله جانشین کنتور تا کف زمین باید 180 سانتیمتر باشد. در صورت عدم امکان، افزایش ارتفاع تا 220 سانتیمتر بلامانع می باشد.

 ۱۷-۴-۲-۴ شیرها

الف)شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار میروند باید از نوع ربع گرد توپکی باشد.

 ب) قطر شیرهای فرعی باید با قطر لوله گاز ورودی هر آپارتمان یکسان باشد.

پ) اگر ملکی دارای چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان به غیر از شیر قطع کننده اصلی باید یک شیر مستقل قطع کننده داشته باشد.

 ت) شیر اصلی مصرف: باید بلافاصله بعد از کنتور و در ارتفاع 180 سانتیمتری از کف زمین نصب شود.

ث) شیرهای فرعی

 ۱) شیر واحد مسکونی: در ساختمانهای دارای بیش از یک واحد مسکونی، باید بر روی لوله انشعاب هر واحد که از لوله های اصلی منشعب میگردد، در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی برای ساکنین آن ساختمان باشد (در حدود 180 سانتیمتر)، برای قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود.

 ۲) شیر فرعی انشعابات رایزری (بالارونده): باید در ابتدای انشعاباتی که بیش از یک مصرف کننده دارند نصب شود.

 ۳) شیر مصرف دستگاه گازسوز: در انتهای انشعاب لوله کشی برای هر دستگاه گازسوز باید یک شیر مصرف نصب شود. قطر شیر مصرف تا 50 میلیمتر (2 اینچ) هماندازه انشعاب و بالاتر از آن میتواند طبق بند ۱۷-۵-۲-۳-ب اجرا شود.

ج) الزامات نصب شیر مصرف دستگاههای گازسوز

۱) فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاههای گازسوز باید مطابق با جدول (۱۷-۴-۱) باشد.

 ۲) محور لوله شیر تمام دستگاههای گازسوز باید افقی، موازی دیوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد، استثنائاً شیرهای روشنایی میتوانند قائم نصب گردند.

 ۳) فاصله شیر چراغ روشنایی باید حداقل از سقف 80 سانتیمتر و از کف 170 سانتیمتر باشد.

 ۱۷-۴-۲-۵ نقاط انتهایی لوله کشی

 نقاط انتهایی نباید در پشت درها و دستگاههای گازسوز واقع شود.