دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۹-۴-۰ علایم اختصاری

 fsu=تنشی که مقاومت نهایی حداکثر٪ ۵ از نمونه های میلگرد فولادی کمتر از آن باشد، مگاپاسکال

fy=تنش حد تسلیم میلگردهای فولادی، بر حسب مگاپاسکال، این تنش در میلگردهای S240 از روی تنش تسلیم مشهود آن به دست می آید. در سایر میلگردها تنش تسلیم قراردادی (تنش نظیر تغییر شکل نسبی ماندگار ۰.۲ درصد، و یا تنش نظیر تغییر شکل نسبی ۰.۳۵ درصد تعریف می شود.)

fyk= مقاومت مشخصه تسلیم میلگردهای فولادی، کمترین تنشی که تنش تسلیم حداکثر ٪۵ از نمونه های میلگرد فولادی کمتر ازآن باشد، مگاپاسکال

M= جرم یک قطعه میلگرد، بر حسب گرم

S= سطح مقطع موثر یا اسمی میلگرد، بر حسب میلی متر مربع

L= طول یک قطعه میلگرد، بر حسب میلی متر

db= قطر اسمی میلگردهای ساده یا آجدار، بر حسب میلی متر

φ= قطر اسمی میلگردهای ساده که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود.

Φ= قطر اسمی میلگردهای آجدار، که معمولا در نقشه ها و سایر مدارک فنی به کار می رود.

d1 =قطر زمینه میلگردهای آجدار، بر حسب میلی متر

d2 =قطر خارجی میلگردهای آجدار، بر حسب میلی متر