دسته‌بندی نشده · دی ۳, ۱۳۹۹ ۰

۹-۴-۲ میلگردهای کامپوزیتی

۹-۴-۲-۱  تعاریف

۹-۴-۲-۱-۱: تعریف میلگرد کامپوزیتی: میلگرد کامپوزیتی از ترکیب الیاف و ماتریسی متشکل از رزینهای مختلف تشکیل شده است. الیافهای مورد استفاده از نوع کربن، شیشه و آرامید هستند.

رزین مورد استفاده در میلگردها از نوع اپوکسی، وینیلاستر و پلیاستر می باشد.

خواص میلگردها متناسب با نوع الیاف و رزین مورد استفاده است که باید از بروشورهای استاندارد این مشخصات استخراج شود. چگالی میلگردهای کامپوزیتی، مطابق با جدول۹-۴-۳ ،بسته به نوع ماتریس مصرفی است. با توجه به مقاومت مطلوب در برابر خوردگی، استفاده از این میلگردها با منظور نمودن رفتار ترد آنها، در نواحی با شرایط محیطی شدید و خیلی شدید مورد توجه می باشد.

در صورت استفاده از میلگردهای کامپوزیتی، در اجرای اسکلت باید با آزمایش دقیق این میلگردها در برابر بار رفت و برگشتی، از رفتار آنها اطمینان حاصل کرد. میلگردهای فولادی شکل پذیری بهتری نسبت به میلگردهای کامپوزیتی دارند.

 

جدول ۹-۴-۳ چگالی میلگردهای کامپوزیتی (کیلوگرم بر مترمکعب)

میلگرد کامپوزیتی با الیاف آرامید

میلگرد کامپوزیتی با الیاف کربن

میلگرد کامپوزیتی با الیاف شیشه

میلگرد فولادی

1250-1400

1500-1600

1250-2100

7900

۹-۴-۲-۱-۲ ضریب انبساط حرارتی

ضریب انبساط حرارتی میلگردهای کامپوزیتی متناسب با نوع الیاف و رزین مصرفی بوده و در جهات طولی و عرضی متناسب با نوع مصالح مصرفی متفاوت می باشد.

جدول4-4-9 ضریب انبساط حرارتی میلگردهای کامپوزیتی

جهت

CTE**10-6/℃

فولاد

میلگرد کامپوزیتی الیاف شیشه

میلگرد کامپوزیتی الیاف کربن

میلگرد کامپوزیتی الیاف آرامید

طولی(αL)

11/7

6 تا 10

-9 تا 0

-6 -2 تا

عرضی(αT)

11/7

21 تا 23

74 تا 104

60 تا 80

Coefficient of Thermal Expansion ضریب انبساط حرارتی

شخصات مکانیکی میلگردهای کامپوزیتی: رفتار کششی میلگردهای کامپوزیتی، عموماً در دامنه ارتجاعی مطرح است و با آزمایش های استاندارد، تعیین می شود. دامنه مشخصات مکانیکی این میلگردها در جدول ۹-۴-۵ ارائه شده است.

مقاومت فشاری: مقاومت فشاری میلگردهای کامپوزیتی، کمتر از مقاومت کششی آنها است. مد شکست این میلگردها، تحت فشار طولی شامل شکست کششی عرضی، کمانش فرعی الیاف یا شکست برشی می باشد و بستگی به نوع رزین، نوع و درصد الیاف مصرفی دارد. مقاومت فشاری میلگردهای کامپوزیتی شیشه، کربن و آرامید به طور متوسط %55، %78 و %20 مقاومت کششی این میلگردها می باشد.

جدول۹-۴-۵ مشخصات مکانیکی میلگردهای فولادی و کامپوزیتی معمول.

میلگرد کامپوزیتی الیاف آرامید

میلگرد کامپوزیتی الیاف کربن

میلگرد کامپوزیتی الیاف شیشه

فولاد

 

ندارد

ندارد

ندارد

276 تا 517

تنش تسلیم اسمی(MPa)

1720 تا 2540

600 تا 3690

483 تا 1600

483 تا 690

مقاومت کششی(MPa)

41 تا 125

120 تا 580

35 تا 51

200

مدول الاستیسیته(GPa)

ندارد

ندارد

ندارد

0/14 تا 0/25

کرنش تسلیم (%)

1/9 تا 4/4

0/5 تا 1/7

1/2 تا 3/1

6 تا 12

کرنش شکست (%)

 

رفتار پیوستگی بتن، فولاد: رفتار پیوستگی میلگردهای کامپوزیتی به شرایط سطحی، نوع آج موجود بر آن بستگی دارد. در تولیدات موجود، در هر حال برای هر نوع میلگرد لازم است با آزمایش های استاندارد کمیته ای مورد نیاز تعیین شود.