دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۱ کنترل کیفیت

۱۷-۶-۱-۱ کلیات

هدف از مقررات این بخش مشخص نمودن حدود کمی و کیفی کنترلها و بازرسیهای مربوط به کلیه مراحل مندرج در این مقررات مشتمل بر طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش و صدور تأییدیه های مربوطه می باشد.

۱۷-۶-۱-۲ مسئولیت کنترل کیفیت

الف)مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکشها و مجاری تهویه لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می باشد.

 ب) در مواردیکه مهندس ناظر ضروری بداند برای حصولاطمینان از کیفیت طراحی، اجرا و مصالح و آزمایشها میتواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید.

پ) مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز و کنترل مجدد مناسب بودن دودکشها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصلاح) می باشد.

 ت) انواع آزمایشها و بازرسیهای غیرمخرب نظیر رادیوگرافی، اولتراسونیک، ذرات مغناطیسی، مایعات نافذ مورد نیاز این مقررات نیستند، مگر آنکه در موارد خاص، مهندس ناظر لزوم آنها را تشخیص دهد.

 ث) در صورتیکه پس از تأیید، قطعاتی از سیستم لوله کشی حذف و یا به آن اضافه شوند، محدوده تحت تأثیر قرار گرفته باید موردآزمایش فشار قرار گیرد، مگرآنکه بنا به تشخیص مهندس ناظر و با اعمال ضوابط جایگزین، سلامت و ایمنی سیستم تضمین گردد.

 ج) چنانچه سیستم لوله کشی به دو یا چند قسمت تقسیم و هر قسمت جداگانه تحت آزمایش فشار قرار گیرد و قسمتهای رابط که برای اتصال قسمتهای مجزا به یکدیگر مورد استفاده قرار میگیرند، تحت آزمایش قرار نگرفته باشند، باید مجموعه سیستم لوله کشی تحت آزمایش قرار داده شده و قسمتهای رابط به وسیله کف مواد شوینده نشت یابی شوند.

چ) روش آزمایش و اندازه قطعات مورد آزمایش باید به طریقی انتخاب شود که امکان تشخیص هر نوع نشت احتمالی در قطعه آزمایش را فراهم آورد. مهندس ناظر میتواند در مواردی که ضروری بداند، مدت یا فشار آزمایش را بیشتر انتخاب نماید. در این صورت سیستم نباید تحت فشار تعیین شده هیچگونه صدمه ای ببیند.

 ح) سیستم لوله کشی گاز ممکن است در یک مرحله و یا به تدریج با پیشرفت کار تحت آزمایش قرار گیرد. چنانچه قسمتی از سیستم لوله کشی، قبلاً گازدار شده باشد تحت هیچ شرایطی قسمتهایی که بعداً تحت آزمایش هوا قرار میگیرند، نباید به وسیله شیر از قسمتهای گازدار مجزا شده باشند، بلکه باید به وسیله درپوشهای جوشی و یا دنده ای کاملاً مسدود شوند به طوری که امکان نشت یا تداخل گاز و هوا وجود نداشته باشد.

 خ) در صورتیکه تمام یا بخشی از لوله کشی توکار باشد، مراحل بازدیدها، رفع اشکالات، آزمایش و صدور تأییدیه باید قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود. پوشاندن هیچ قسمت از لوله کشی توکار قبل از تأیید مهندس ناظر مجاز نمی باشد.

 د) در صورتیکه لازم باشد قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمتها پوشانده شود، باید کلیه مراحل بند فوق در مورد آن قسمت اجرا شود.

ذ) چنانچه قسمتی از لوله کشی توکار قبل از سایر قسمتها پوشانده و آزمایشهای مربوط به آن تکمیل شده باشد، تکرار آزمایش این قسمت به صورت یکپارچه با بقیه لوله کشی تابع تشخیص مهندس ناظر و مشابه بندهای ذیربط فوق الزامی است.