دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۵ بررسی نشت گاز در سیستم لوله کشی بعد از باز کردن جریان گاز

پس از اطمینان کامل از بسته بودن مجاری خروجی گاز بلافاصله بعد از باز کردن گاز باید سیستم لوله کشی را به یکی از روشهای زیر بررسی نمود تا اطمینان حاصل شود که گاز به بیرون نشت نمیکند.

 این عمل توسط مجری و با حضور مهندس ناظر و نماینده شرکت گاز ناحیه انجام میشود.

۱۷-۶-۵-۱ بررسی نشت گاز با استفاده از کنتور

 برای انجام این آزمایش ابتدا تمام شیرهای انتهایی (مصرف) را در سیستم لوله کشی داخلی بسته و شیر اصلی ورود گاز و شیرهای فرعی واحدها، در صورت وجود، باز شود. سپس با دقت، عقربه یا شماره انداز کنتور را به مدت 15 دقیقه کنترل کرد. اگر عقربه یا شماره انداز در این مدت حرکت کرد، دلیل وجود نشت در سیستم لوله کشی می باشد.

اگر عقربه یا شماره انداز حرکتی نکرد، برای اطمینان از صحت کار کنتور باید پیلوت یکی از وسایل گازسوز را روشن کرد و مجدداً نشاندهنده را زیر نظر گرفت. در این حال عقربه یا شماره انداز باید حرکت کرده و مصرف گاز پیلوت را نشان دهد.

 ۱۷-۶-۵-۲ بررسی نشت گاز بدون استفاده از کنتور

 برای این بررسی فشارسنجی که حداکثر تا 250 میلیمتر ستون آب مدرج شده باشد، باید به یکی از نقاط مصرف وصل و سپس شیر اصلی گاز را باز نمود تا بعد از اینکه فشار به حد ثابتی رسید آن را بست.

بعد از بستن این شیر اگر فشارسنج تا مدت 3 دقیقه هیچ افت فشاری را نشان ندهد، معلوم میشود که سیستم لوله کشی نشت ندارد.