دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۶-۷ آزمایش مجدد سیستم لوله کشی در صورت عدم وصل گاز به مدت طولانی

۱۷-۶-۷-۱ : قبل از تزریق گاز به سیستم لوله کشی بایستی مطمئن شد که سیستم، فشار هوای آزمایش را نگه داشته است.

۱۷-۶-۷-۲ : چنانچه مدتی بیش از شش ماه از زمان آزمایش و صدور تأییدیه تست مقاومت و نشتی گذشته باشد یا سیستم فشار آزمایش را نگه نداشته باشد تست مجدد الزامی است. آزمایش مجدد زیر نظر و با تأیید مهندس ناظر باید انجام گیرد.

۱۷-۶-۷-۳ : قبل از نصب وسایل گازسوز باید از صحت عملکرد لوله کشی اطمینان حاصل گردد.