دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۷-۴ قابلیت دسترسی به دستگاه گازسوز و فاصله های لازم

۱۷-۷-۴-۱ قابلیت دسترسی برای تعمیر

هر دستگاه گازسوز باید نسبت به اجزای ساختمان محل کارگذاری و وسایل دیگر طوری قرار گیرد تا امکان دسترسی به آن وجود داشته باشد. برای تمیز کردن سطوح حرارتی، تعویض صافیها، دمنده ها، موتورها، مشعلها، کنترلها و لوله های رابط دودکش، روغنکاری اجزای متحرک که احتیاج به روغنکاری دارد و تنظیم و تمیز کردن مشعلها و پیلوتها، باید فاصله های کافی رعایت گردد. فواصل مورد نیاز برای تعدادی از وسایل گازسوز در جدول ۱۷-۷-۱ داده شده است.

۱۷-۷-۴-۲ فاصله کارگذاری دستگاه های گازسوز از مواد، مصالح و اشیا قابل اشتعال

 دستگاه های گازسوز و لوله دودکش آنها باید در فواصلی نسبت به اشیا و مواد و مصالح نصب شوند که هنگام کار کردن برای اشخاص یا اموال آنها خطرساز نباشد. حداقل فاصله دستگاه گازسوز از اشیا و مواد قابل اشتعال به شرح جدول ۱۷-۷-۱ است.

جدول ۱۷-۷-۱: حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطراف

دستگاه های گازسوز

فاصله مجاز

کلیه دستگاه های گازسوز که روی کف نصب میشوند: (بخاری- آبگرمکن- پکیج و…)

45  سانتیمتر از اطراف

75  سانتیمتر از بالا

اجاق گاز خانگی (کابینتی)

75  سانتیمتر از بالا

بخاری دیواری

100  سانتیمتر از اطراف

100  سانتیمتر از بالا

 

 

۱۷-۷-۴-۳ فاصله دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال

حداقل فاصله مجاز دودکش و لوله رابط دودکش از اشیا و مواد قابل اشتعال 50 سانتیمتر می باشد.