دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۱-۷-۱۷ کلیات نصب

نصب وسایل گازسوز فقط در محل پیش بینی شده در نقشه گازرسانی ساختمان که محل استقرار، نحوه هوارسانی و مشخصات دودکش آن به تأیید مهندس ناظر رسیده باشد، مجاز است.

۱-۱-۷-۱۷ مورد تأیید بودن دستگاه های گازسوز

 دستگاه های گازسوز و متعلقات آنها باید دارای تأییدیه مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران باشد.

۲-۱-۷-۱۷ تنظیم دستگاه گازسوز

 قبل از اتصال هر دستگاه به لوله کشی گاز، باید اطمینان حاصل شود که دستگاه برای استفاده از گاز طبیعی تنظیم شده است. کنترل این امر به عهده نصاب مجاز می باشد.

۳-۱-۷-۱۷ ممنوعیت نصب دستگاه های گازسوز در فضاهای حضور گازهای قابل اشتعال

 دستگاه های گازسوز را نباید در مکانهایی که معمولاً گازهای قابل اشتعال دیگری در فضای آنها پخش میشود کار گذاشت، مگر آنکه این دستگاهها در فضای مستقل دیگر نصب شود.

۴-۱-۷-۱۷ امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق

 محل نصب دستگاه های گازسوز دودکش دار باید به گونه ای انتخاب شود که قابلیت نصب دودکش طبق این مقررات وجود داشته و امکان تخلیه گازهای حاصل از احتراق به فضای خارج ممکن باشد. دستگاه های گازسوز که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد.

۵-۱-۷-۱۷ کافی بودن ظرفیت لوله کشی

 هنگام اتصال یک دستگاه گازسوز جدید به یک سیستم لوله کشی موجود، نصاب مجاز باید از کافی بودن ظرفیت لوله کشی موجود برای اتصال دستگاه جدید اطمینان حاصل نماید. در غیر این صورت، ظرفیت سیستم باید با رعایت بخش ۱۷-۹-۳ به حد لازم اضافه گردد.