دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۵-۰علائم اختصاری

fc = مقاومت فشاری مشخصه بتن، بر اساس آزمونه های استوانه ای، مگاپاسکال

fcm = مقاومت فشاری متوسط بتن، مگاپاسکال

R = ضریب اصلاح انحراف استاندارد

s  = انحراف استاندارد مقاومت فشاری نمونه ها

r= ضریب تبدیل مقاومت نمونه استوانه ای غیر استاندارد به مقاومت نظیر نمونه استوانه ای استاندارد

r2 = ضریب تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد غیر200 میلی متر، به مقاومت نظیر نمونه مکعبی به ابعاد 200 میلی متر

r3 = ضریب تبدیل مقاومت نمونه مکعبی به ابعاد 200 میلی متر، به مقاومت نظیر نمونه استوانه ای استاندارد

a = قطر نمونه استوانه ای، میلی متر

b = بعد نمونه مکعبی، میلی متر