دسته‌بندی نشده · دی ۸, ۱۳۹۹ ۰

۹-۵-۱کلیات

۹-۵-۱-۱: کیفیت بتن از نظر مقاومت، پایایی و سایر نیازهای ویژه محیطی باید با ضوابط مندرج در این فصل مطابقت داشته باشد. تطابق ویژگی های مواد تشکیل دهنده بتن با ضوابط مندرج در فصلدهم این مبحث و نیز مفاد مبحث پنجم مقررات ملّی ساختمان ایران تحت عنوان »مصالح و فرآورده های ساختمانی« الزامی است.

۹-۵-۱-۲: تعیین نسبت های اختلاط بتن در آزمایشگاه باید طوری باشد که مقاومت فشاری متوسط مورد نظر مطابق بند ۹-۵-۳-۳ به دست آید. بتن باید طوری ساخته شود که تعداد آزمونه هایی که مقاومتی کمتر از مقاومت متوسط فشاری لازم، مطابق بند ۹-۵-۳-۳  نشان  می دهند، حداقل باشد.

۹-۵-۱-۳: نمونه استوانه ای استاندارد به ابعاد 150 × 300 میلی متر می باشد در صورت استفاده از آزمونه های مکعبی باید مقاومت آنها به مقاومت نظیر آزمونه های استوانه ای تبدیل شود. برای تبدیل مقاومت نمونه های غیر استاندارد به استاندارد از ضرائب تبدیل r1 ، r2 و r3 مطابق جداول ۹-۵-۱ تا ۹-۵-۳ استفاده می گردد.

جدول ۹-۵-۱ مقادیر r1

300 ×600

250 ×500

200 ×400

150 ×300

100 ×20

a× 2a

0.91

0.95

0.97

1.00

1.02

r1

جدول ۹-۵-۲ مقادیر r2

300

250

200

150

100

مکعبی b

0.9

0.95

1.00

1.00

1.05

r2

جدول ۹-۵-۳مقادیر r3

55

50

45

40

35

30

£ 25

مقاومت فشاری نمونه مکعبی (MPa )

1.10

1.11

1.13

1.14

1.17

1.20

1.25

r3

50

45

40

35

30

25

با توجه به ضریب

مقاومت فشاری نمونه استوانه ای(MPa )

 

۹-۵-۱-۴: تهیه و آزمایش آزمونه های استوانه ای بتن باید مطابق استانداردهای زیر باشد:

۹-۵-۱-۴-۱: روش نمونه برداری از بتن تازه، استانداردهای ملی ایران، برای نمونه برداری

۹-۵-۱-۴-۲:روش ساختن و عمل آوردن آزمونه بتن در کارگاه، مطابق استانداردهای معتبر بین المللی برای ساختن آزمونه ها

۹-۵-۱-۴-۳:روش آزمایش مقاومت فشاری آزمونه های استوانه ای بتن مطابق استانداردهای معتبربین المللی

۹-۵-۱-۵: مقاومت فشاری مشخصه بتن مقاومتی است که حداکثر 5 درصد تمامی مقاومت های اندازه گیری شده در نمونه های استوانه ای استاندارد بر اساس آزمایش های 28 روزه کمتر از آن باشد.

۹-۵-۱-۶: آزمایش های مقاومت کششی بتن نباید مبنای پذیرش بتن در کارگاه باشد.

۹-۵-۱-۷: دستگاه نظارت باید تا خاتمه دوره تضمین وحداقل یکسال پس از پایان کار هر پروژه، سابقه کامل نتایج آزمایش های انجام شده روی بتن مصرفی را نگهداری و سپس به کارفرما تحویل دهد. ضبط و نگهداری این اطلاعات به صورت رایانه ای برای ساختمان های مهم الزامی است.