دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۸-۲ تعیین قطر دودکش مستقل برای یک دستگاه گازسوز

۱۷-۸-۲-۱: برای تعیین قطر دودکشهای فلزی یا سیمانی برای یک دستگاه گازسوز از جدول ۱۷-۸-۱ استفاده گردد.

 تذکر: تعیین قطر دودکش برای مقادیر خارج از جدول باید بر اساس محاسبات مهندسی انجام پذیرد.

۱۷-۸-۲-۲: اگر قطر دودکش به دست آمده از جدول کمتر از اندازه قطر محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز باشد، استفاده از دودکش با قطر کوچکتر مجاز است مشروط بر اینکه:

 الف) ارتفاع کل دودکش (H) حداقل 3 متر باشد.

شکل ۱۷-۸-۱: دودکش فلزی یا سیمانی جهت استفاده یک دستگاه گازسوز.

ب) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر 12 اینچ و کمتر از آن، بیش از یک اندازه جدول کوچک نشده باشد.

 ج) قطر دودکش برای محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز به قطر بیشتر از 12 اینچ، بیش از دو اندازه جدول کوچک نشده باشد.

۳-۲-۸-۱۷: طول افقی لوله رابط برابر ( L=0) به معنی دودکشی است که مستقیماً و به طور قائم بر روی محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز نصب شده باشد.

۴-۲-۸-۱۷: برای محاسبه قطر دودکش دستگاه های گازسوزی که در مناطق مرتفع نصب میشوند، مصرف گاز دستگاه در سطح دریا ملاک خواهد بود.