دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۸-۳ تعیین قطر دودکش مشترک و لوله رابط

۱۷-۸-۳-۱: استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها از بیرون تأمین نمیگردد، ممنوع است. استفاده از دودکش مشترک فقط برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آنها از هوای آزاد تأمین میگردد مجاز است.

۱۷-۸-۳-۲: برای تعیین قطر دودکشهای مشترک فلزی تکجداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز، که در یک طبقه نصب شده اند، به جدول ۱۷-۸-۲ و شکل ۱۷-۸-۲ مراجعه شود.

۱۷-۸-۳-۳: اتصال دودکش (مستقل یا مشترک) وسایل گازسوز بدون فن به دودکش وسایل گازسوز فن دار و بالعکس مجاز نیست.

۱۷-۸-۳-۴: وسایل گازسوز دارای مشعل تحت فشار (فن دار) که در طبقات مختلف نصب میشوند باید دارای دودکش مستقل باشند و استفاده از دودکش مشترک در این شرایط مجاز نمی باشد.

۱۷-۸-۳-۵ روش طراحی دودکش مشترک وسایل گازسوز ساختمانهای چند طبقه جهت هر قسمت

روش تعیین قطر لوله های رابط و دودکشها با ملاحظه شکل ۱۷-۸-۳ و بند ۱۷-۸-۳-۱ به شرح زیر است:

الف) اندازه لوله رابط دودکش بستگی دارد به:

 ۱) ظرفیت حرارتی دستگاه گازسوز

۲) ارتفاع لوله رابط (R)

 ۳) فاصله مرکز دو سه راهی مجاور (h)

 ۴) ارتفاع کل (H) برای هر دستگاه گازسوز H=R+h

 ۵) جدول ۱۷-۸-۲-الف (رابط ها)

شکل ۱۷-۸-۲: دودکش فلزی یا سیمانی پیش ساخته جهت دو یا چند دستگاه گازسوز که در یک طبقه نصب شده اند. (شکل شماتیک است)

ب) اندازه دودکش مشترک بستگی دارد به:

۱) کل ظرفیتهای حرارتی

۲) ارتفاع کل (H)

۳) جدول۱۷-۸-۲-ب

۴) قسمت قائم دودکش مشترک بدون خم

شکل ۱۷-۸-۳: شمای دودکش مشترک ساختمانهای چند طبقه برای هر قسمت.

 

۱۷-۸-۳-۶: در ساختمانهای چند طبقه، اندازه قطر پایینترین لوله رابط و قسمت قائمی که گاز را به پایینترین سه راهی دودکش اصلی یا دودکش مشترک هدایت میکند باید از جدول ۱۷-۸-۱ محاسبه شود. در این رابطه ارتفاع (H) از محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا سه راهی پایینترین طبقه منظور گردد.

 

جدول ۱۷-۸-۱: ظرفیت دودکشهای فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده یک

دستگاه گازسوز

قطر دودکش (میلیمتر)

طول افقی لوله رابط (متر) L

ارتفاع (متر) H

300

250

200

150

100

حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز 1000) کیلوکالری)

230.30

153.00

93.90

51.00

21.20

0

3

191.90

127.50

78.50

42.40

16.90

0.6

182.80

121.20

72.95

38.60

15.40

1.5

176.80

114.90

69.20

36.10

13.60

3

168.20

109.10

65.15

32.80

11.60

4.5

262.60

172.70

106.10

56.30

23.00

0

4.5

218.40

143.90

88.40

47.00

18.20

0.6

208.30

136.40

72.10

42.90

16.91

1.5

200.75

129.80

77.80

39.90

14.60

3

191.90

123.20

73.50

36.40

12.62

4.5

183.30

117.70

68.90

33.30

مجاز نیست

6

300.50

194.40

118.70

63.60

25.50

0

6

250.00

161.90

100.00

53.00

20.20

0.6

238.60

154.00

91.90

48.50

18.70

1.5

229.80

144.20

87.10

44.90

16.40

3

219.70

138.90

82.30

41.20

13.90

4.5

210.10

132.60

77.30

37.60

مجاز نیست

6

340.60

221.70

133.60

69.70

27.30

0

9

287.90

184.30

111.40

58.10

21.20

0.6

272.70

175.25

103.50

53.00

19.70

1.5

265.15

165.65

98.00

49.50

17.17

3

252.50

157.80

92.40

44.70

مجاز نیست

4.5

242.40

150.50

86.90

41.20

مجاز نیست

6

224.70

136.40

74.50

مجاز نیست

مجاز نیست

9

391.40

247.50

149.00

78.30

30.30

0

15

325.75

207.10

124.20

65.65

24.00

0.6

310.60

197.00

119.70

59.10

مجاز نیست

1.5

300.50

184.30

115.15

55.80

مجاز نیست

3

285.35

178.00

102.80

50.50

مجاز نیست

4.5

272.70

169.20

97.00

47.00

مجاز نیست

6

255.10

152.80

83.30

مجاز نیست

مجاز نیست

9

 

جدول ۱۷-۸-۲: ظرفیت دودکشهای فلزی تک جداره یا سیمانی پیش ساخته جهت استفاده بیش از یک دستگاه گازسوز

(الف) ظرفیت لوله رابط دودکش

قطر لوله رابط (میلیمتر)  D

ارتفاع رابط (متر)

R

ارتفاع (متر) H

200

150

100

حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز (1000 کیلوکالری)

60.60

29.50

11.10

0.3

4.5

66.90

33.80

14.10

0.6

75.20

39.10

16.20

0.9

68.20

32.60

12.40

0.3

 9 و بیشتر

74.50

36.60

14.60

0.6

81.10

41.40

17.20

0.9

 

 (ب) ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط

قطر دودکش مشترک

ارتفاع (متر) H

300

250

200

150

100

حداکثر ظرفیت حرارتی دستگاه های گازسوز (1000 کیلوکالری)

141.40

99.70

63.10

34.30

14.90

3

174.20

121.20

77.00

42.40

17.90

4.5

199.50

138.90

85.90

47.00

20.2

6

237.40

164.10

101.00

54.30

مجاز نیست

9

300.50

204.50

123.70

مجاز نیست

مجاز نیست

15

 

۱۷-۸-۳-۷: قطر لوله رابط دودکشهای مشترک طبق جدولهای ۱۷-۸-۲-الف و۱۷-۸-۲-ب می باشد.

۱۷-۸-۳-۸: هر خم 90 درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت لوله رابط دودکش مشترک را %10 کاهش میدهد.

۱۷-۸-۳-۹: بدون در نظر گرفتن جدول ظرفیت، در صورت تساوی قطر لوله رابط و قطر دودکش مشترک، باید قطر دودکش مشترک حداقل یک اندازه بزرگتر باشد.

۱۷-۸-۳-۱۰: کلیه اتصالات مورد مصرف جهت اتصال لوله رابط ها به دودکش مشترک باید هم اندازه دودکش مشترک در محل تقاطع لوله رابط با دودکش باشد.

۱۷-۸-۳-۱۱: در مورد ساختمانهای چندطبقه، ارتفاع (H) در هر قسمت از دودکش، فاصله عمودی بین محل خروج محصولات احتراق دستگاه گازسوز تا مرکز سه راهی بعدی طبقه فوقانی است.