دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۹-۶-۴نقشه ها شرایط محیطی و الزامات برای بتن مسلح در معرض یون های کلرید

الف) شرایط محیطی متوسط (نقشه ها :(A ساختمان های رو زمینی که در معرض خطر نفوذ یون کلرید بر اثر وزش بادهای دارای یون های نمک نیستند.

ب) شرایط محیطی شدید (نقشه ها :(B ساختمان های رو زمینی در نواحی نزدیک به ساحل و در معرض وزش بادهای حاوی یون های کلرید.

پ) شرایط محیطی شدید (نقشه ها :(C قسمت هایی از ساختمان که در تماس با خاک است و بالای ناحیه مویینگی واقع شده است (به علت فشار کم آب یا وجود سیستم زهکشی، خطر نفوذ شدید آب از سطح به داخل بتن وجود ندارد) و یا قسمت هایی که دائماً در زیر آب دریا واقع اند.

ت) شرایط محیطی خیلی شدید (نقشه ها :(D قسمت هایی از ساختمان که در تماس با خاک مهاجم است و در زیر سطح آب زیر زمینی واقع شده است (آب به راحتی می تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا کند).

ث) شرایط محیطی فوق العاده شدید (نقشه ها :(E ساختمان های دریایی (دارای قسمت هایی در ناحیه جزر و مدی و ناحیه پاشش).

جدول۹-۶-۱ حداقل مقدار سیمان، نوع سیمان و نسبت آب به سیمان با توجه به نقشه هاشرایط محیطی بتن مسلح در معرض یون های کلرید

شرایط

 

نوع سیمان انتخابی

حداقل مقدار مواد سیمانی kg / m3

حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی

حداقل رده بتن(مقاومت مشخصه)

متوسط-A

 

سیمان پرتلند نوع (1) و(2) و یا به همراه مواد جایگزین سیمان*

300

0.5

C30

شدید- B

 

سیمان پرتلند نوع (1) و(2) و یا به همراه مواد جایگزین سیمان

325

0.45

C30

شدید- C

 

سیمان پرتلند نوع(1) و(2) و یا به همراه مواد جایگزین سیمان

350

0.45

C35

خیلی شدید-D

 

سیمان پرتلند نوع (2) به همراه مواد جایگزین سیمان

350

0.4

C35

فوق العاده شدید-E

 

 

سیمان پرتلند نوع(2) به همراه مواد جایگزین سیمان

375

0.4

C40

 

د جایگزین سیمان شامل دوده سیلیس، روباره، خاکستر بادی و پزولانهای طبیعی یا مصنوعی هستند که باید مشخصات آنها و عملکرد آنها قبل از مصرف تایید شده باشد.

حداکثر مواد سیمانی به 425 کیلوگرم در متر مکعب محدود می گردد. در صورت لزوم استفاده از مواد سیمانی به مقدار بیش از حداکثر مقدار مجاز باید اقدامهای لازم به منظور جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از خشک شدن و کاهش حرارت ایجاد شده در قطعات حجیم، اعمال گردد و کیفیت کار توسط مهندس ناظر تایید گردد.

۹-۶-۴-۱ مقدار مجازیون کلرید در بتن

به منظور حفاظت میلگردها در برابر خوردگی، حداکثر کلرید قابل حل در آب و یا در اسید در بتن سخت شده 28 روزه، ناشی از مواد تشکیل دهنده بتن یعنی آب، سنگدانه ها، مواد شیمیایی و مواد افزودنی نباید از مقادیر حداکثر مجاز داده شده در جدول۹-۶-۲ تجاوز کند.

جدول۹-۶-۲حداکثر مجاز یون کلرید در بتن مسلح از نظر خوردگی فولاد برای ساخت جدید

نوع قطعه بتنی

به وزن سیمان بر حسب درصد

قابل حل در آب

قابل حل در اسید

بتن پیش تنیده

0.06

0.08

بتن آرمهای که در زمان بهره برداری در معرض رطوبت و کلریدها قرار گیرد

0.08

0.1

بتن آرمهای که در زمان بهره برداری در حالت خشک باشد یا از رطوبت محافظت شود.

0.15

0.20

۹-۶-۴-۲: به منظور اعمال پارامترهای دوام در طراحی، علاوه بر مقاومت مشخصه، آزمایش های جذب آب، نفوذ آب و نفوذ یون کلرید انجام می شود. محدودیت های لازم برای آزمایش های نفوذپذیری در جدول۹-۶-۳ آورده شده است.

جدول ۹-۶-۳مقادیر مجاز تعیین شده از آزمایش های نفوذپذیری بتن مسلح برای اعمال دوام در شرایط محیطی منطقه (طبق جدول ۹-۶-۱)

آزمایش

محدوده مجاز

شرایط A

شرایط B و C

شرایط D و E

-1 جذب آب نیم ساعته (در سن28 روز) Water absorption test BS 1881, Part 122,1983

حداکثر 4 درصد

حداکثر 3000 کولن

حداکثر 2 درصد

-2 نفوذ آب (در سن 28 روز) Depth of penetration of BS EN 12390-8:2000

حداکثر 50 میلی متر

حداکثر 30 میلی متر

حداکثر 10 میلی متر

-3 نفوذ کلرید (در سن 28 روز) Rapid chloride penetration test ASTM C 1202,1994

حداکثر 3000 کولن

حداکثر 3000 کولن

حداکثر 2000 و1500کولن به ترتیب در شرایط D) و (E

آزمایش های فوق به منظور ارزیابی در کوتاه مدت بکار می رود. مسلماً انجام آزمایش های فوق در دراز مدت قابلیت اعتماد بیشتری دارد.

انجام آزمایش های شماره 1 و 2 (جذب آب و نفوذ آب) برای کلیه پروژه های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و محیط های دریایی الزامی می باشد.

آزمایش شماره 3 (نفوذ کلرید) برای تمام ساختمان های دریایی که در معرض مستقیم آب دریا و سایر ساختمان هایی که تا فاصله 500 متر از حاشیه ساحل قرار دارند، اکیداً توصیه می گردد.