دسته‌بندی نشده · دی ۹, ۱۳۹۹ ۰

۹-۶-۸پوشش بتنی روی میلگردها

۹-۶-۸-۱: پوشش بتنی روی میلگردها برابر است با حداقل فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی یا عرضی، تا نزدیکترین سطح آزاد بتن.

۹-۶-۸-۲: مراعات ضخامت پوشش بتنی مطابق بند ۹-۶-۸-۳، در مورد انتهای میلگردهای مستقیم در کف ها و سقف هایی که در معرض شرایط جوی یا تعریق نباشند، الزامی نیست.

۹-۶-۸-۳ : ضخامت پوشش بتنی میلگردها متناسب با شرایط محیطی و نوع قطعه مورد نظر نباید از مقادیر داده شده در جدول۹-۶-۶ و موارد (الف) و (ب) کمتر باشد:

الف – قطر میلگردها (درمورد قطر مؤثر گروه های میلگردها به بند ۹-۱۴-۱۱-۲رجوع شود).

ب – چهار سوم بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه ها

۹-۶-۸-۴ : در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و بطور دائم با آن در تماس باشد، ضخامت پوشش نباید کمتر از 75 میلی متر اختیار گردد.

۹-۶-۸-۵ : در صورتیکه بتن دارای سطح فرورفته و برجسته (نقشدار یا دارای شکستگی) باشد، ضخامت پوشش باید در عمق فرورفتگی ها اندازه گیری شود.

۹-۶-۸-۶ : میلگردها و تمامی قطعات و صفحه های فولادی پیش بینی شده برای توسعه آتی ساختمان باید به نحوی مناسب در مقابل خوردگی محافظت شوند.

۹-۶-۸-۷ : در صورتیکه لازم باشد عضوی دارای درجه آتشپادی معینی باشد، حداقل ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها در برابر حریق باید ضوابط مندرج در فصل بیست و دوم را تأمین نماید.

جدول۹-۶-۶ مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها (میلی متر) در شرایط محیطی بند ۹-۶-۴

نوع قطعه

نوع شرایط محیطی

متوسط

شدید

خیلی شدید

فوق العاده  شدید

تیرها و ستون ها

45

50

75

75

دال ها و تیرچه ها

30

30

60

60

دیوار ها وپوسته ها

25

30

55

55

شالوده ها

50

60

90

90

  • در صورتیکه حفاظت های سطحی اعمال شود، مقادیر پوشش بتنی را می توان تا 20 میلی متر کاهش داد.
  • اگر رده بتن به اندازه 5 مگاپاسکال بالاتر از حداقل رده باشد، می توان 5 میلی متر از مقدار پوشش کاهش داد، مشروط بر اینکه اندازه پوشش میلگرد از 25 میلی متر در محیط متوسط، 35 میلی متر در محیط شدید و 50 میلی متر در محیط فوق العاده شدید کمتر نشود.
  • برای میلگرد با قطر بیش از 36 میلی متر، مقادیر پوشش باید 10 میلی متر اضافه شود.
  • در صورت مصرف حباب زا، می توان حداقل رده بتن را 5 مگاپاسکال کاهش داد.