دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱-۱ حدود و دامنه کاربرد

۱۷-۱-۱-۱ : بخش اول مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان، ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است، در موارد زیر مقرر میدارد:

 الف) طراحی و اجرای لوله کشی گاز ساختمانها و کنترلهای کیفی

ب) نصب و راه اندازی وسایل گازسوز

پ) دودکشها و هوارسانی به وسایل گازسوز

ت) ضوابط بهره برداری و ایمنی

ث) ضوابط ویژه گازرسانی برای ساختمانهای عمومی و خاص

 ۱۷-۱-۱-۲ : بخش اول این مبحث برای کاربری گاز طبیعی تحویلی به ساختمانها با فشار 176 میلیمتر ستون آب یک چهارم پوند بر اینچ مربع و برای مصارف حداکثر تا 160 مترمکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر 100 میلیمتر (4 اینچ) تدوین گردیده است.