دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱-۲ مسئولیتها

۱۷-۱-۲-۱ طراح

طراح علاوه بر رعایت مفاد مندرج در فصلهای ۱۷-۳ و ۱۷-۴ باید به نکات زیر توجه نماید:

 الف)در طراحی سیستم لوله کشی گاز ساختمان، برای مشخص نمودن محل نصب هر وسیله گازسوز باید تأمین هوای آن شامل تأمین هوا از داخل یا خارج ساختمان، حداقل سطح منفذ ورود هوا (در صورت لزوم تأمین هوا از خارج از ساختمان) پیش بینی گردد.

 ب) حداقل قطر و ارتفاع دودکش وسیله گازسوز باید روی نقشه ذکر و در صورت وجود دودکش، انطباق آن با ذکر مشخصات، تأیید گردد.

پ) طراح مجاز نیست وسایل گازسوز دودکش دار را در محلی قرار دهد که دودکش برای آنها پیش بینی نشده باشد.

 ت) در صورتیکه دودکش در خارج ساختمان به صورت روی کار برای وسیله گازسوز در نظر گرفته شده باشد باید مشخصات محل خروج دودکش از داخل به بیرون ساختمان روی نقشه ذکر شود.

۱۷-۱-۲-۲ مجری

الف) مسئولیت کلیه امور طراحی، محاسبات لازم (در صورتیکه طراحی با مجری باشد) استفاده از مصالح مناسب، اجرای لوله کشی گاز، تهیه نقشه های طبق اجرا، انجام آزمایشها، تزریق گاز و راه اندازی سیستم لوله کشی گاز ساختمان به عهده مجری می باشد.

 ب) مجری لوله کشی گاز موظف است قبل از اجرا، نقشه طراحی شده را به تأیید مهندس ناظر برساند و محل نصب وسایل گازسوز را طبق نقشه، در اجرا رعایت نماید و در مورد هر انشعاب از امکان تأمین هوا و همچنین تخلیه محصولات احتراق اطمینان حاصل نماید.

 پ) مجری همواره در قبال کلیه مسائل مربوط به لوله کشی از قبیل استفاده از مصالح مناسب برطبق این مقررات، اجرای لوله کشی بر اساس نقشه های تأیید شده، کیفیت جوشکاریهای انجام شده و کلیه امور مربوط به مجری طبق این مقررات مسئول خواهد بود و صدور تأییدیه های مهندس ناظر از مسئولیت وی نمیکاهد.

 ت) در مواردی که در این مقررات تشخیص موضوع و تصمیم گیری به عهده مهندس ناظرگذاشته شده است و یا در مواردی که مهندس ناظر تغییراتی را در نقشه های اجرایی ضروری بداند، نظر وی لازم الاجرا بوده و مجری موظف به رعایت نظرات نامبرده و اصلاح نقشه ها می باشد.

 ث) در صورت تخطی مجری از مسئولیتها و تعهدات خود از این مقررات، مهندس ناظر میتواند از ادامه کار جلوگیری نموده و در صورت لزوم، گزارش مربوطه را جهت استیفای حقوق مشترک به مراجع ذیصلاح پیش بینی شده در قانون، منعکس نماید.

 ج) در صورت تخطی مهندس ناظر از الزامات این مقررات، یا عدم تأیید کار اجراشده بدون دلیل کافی، مجری میتواند موضوع را به مرجع ذیصلاح ارجاع و درخواست رسیدگی نماید.

۱۷-۱-۲-۳ مهندس ناظر

الف) نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های اجرایی و کنترل محاسبات، تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایشهای سیستم لوله کشی، تأیید ابعاد و موقعیت دودکشها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز بر اساس این مقررات باید توسط مهندس ناظر صورت گیرد.

ب) قبل از اجرای لوله کشی، مهندس ناظر باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید.

 پ) مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبلاً توسط مهندس ناظر مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آنها کنترل گردد و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق این مقررات اطمینان حاصل شود. در صورتیکه مهندس ناظر ضروری تشخیص دهد، برای اطمینان از مطابقت مصالح با این مقررات باید آزمایشهای لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

ت) در حین اجرای لوله کشی، مهندس ناظر، هرچند بار که لازم بداند، باید از کار بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید.

ث) هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشه های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه های اصلاحی بر اساس این مقررات، تهیه و به تأیید مهندس ناظر برسد.

 ج) در پایان کار، مهندس ناظر باید از کار اجراشده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید.

چ) پس از رفع اشکالات، باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش (۱۷-۶) این مقررات مورد آزمایشهای لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود نشت، تأییدیه آزمایش به وسیله مهندس ناظر صادر گردد.

ح) در مورد لوله کشی توکار مطابق (۱۷-۵-۴) باید کلیه مراحل کنترل کار به وسیله مهندس ناظر تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشی انجام شود.

 خ) مهندس ناظر موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق این مقررات در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق فصول مربوط به خود در این مقررات انجام شده باشند) نقشه اجرایی و لوله کشی اجرا شده را تأیید نماید.

 د) مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایش سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکشها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده مهندس ناظر می باشد.

 ذ) در مواردی که مهندس ناظر ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایشها میتواند از خدمات بازرسین و یا مشاورین ذیصلاح استفاده نماید، ولی در هر صورت تأیید نقشه های اجرایی و مسئولیتهای ناشی از آن به عهده مهندس ناظر می باشد.

 ر) در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، مهندس ناظر موظف است مراتب را کتباً به اطلاع مجری و مراجع ذیصلاح برساند و مجری موظف به رفع آن می باشد. در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، مهندس ناظر میتواند ضمن عدم تأیید کار، موضوع را به مراجع ذیصلاح جهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد.

۱۷-۱-۲-۴ سازندگان وسایل گازسوز

الف) سازندگان وسایل گازسوز موظفند همراه دستگاه، دستورالعمل نصب، حاوی کلیه الزامات محل نصب دستگاه و از جمله وضعیت تهویه، حداقل حجم یا ابعاد فضای محل نصب، قطر و حداقل ارتفاع دودکش و همچنین دستورات راه اندازی، بهره برداری و نگهداری و موارد ایمنی دستگاه را به خریدار ارایه نمایند.

ب) سازندگان وسایل گازسوز موظفند نصاب یا نصابان مجاز برای نصب و راه اندازی دستگاه گازسوز را به خریدار معرفی نمایند.

۱۷-۱-۲-۵ نصب کنندگان وسایل گازسوز

الف)کلیه وسایل گازسوز باید توسط افرادی که آموزش رسمی دیده و دارای پروانه صلاحیت بوده و نمایندگی مجاز از سازنده مربوطه را داشته باشند، نصب و راه اندازی شوند.

 ب) نصاب موظف به رعایت دقیق دستورالعمل سازنده و ضوابط این مقررات می باشد.

پ) نصاب نباید وسیله گازسوز را در محلی غیر از جای تعیین شده در نقشه گازرسانی ساختمان که به تأیید مهندس ناظر رسیده است نصب نماید.

 ت) نصاب مجاز به نصب وسیله گازسوز دیگری به غیر از آنچه که در نقشه گازرسانی ساختمان معین شده است، نمی باشد، از جمله نصب آبگرمکن فوری دیواری در جاییکه آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است، خلاف محسوب میگردد.

 ث) مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز، کنترل مجدد مناسب بودن دودکشها و مجاری تهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده نصاب مجاز (مورد تأیید سازنده یا مراجع ذیصلاح) می باشد.

۱۷-۱-۲-۶ استفاده کنندگان از وسایل گازسوز

 الف) نگهداری و بهره برداری از سیستم لوله کشی گاز ساختمانها باید طبق این مقررات انجام شود.

 ب) صاحب ملک یا ساختمان و یا نماینده قانونی او، مسئول نگهداری و بهره برداری از سیستم لوله کشی از ساختمان می باشد.

 پ) استفاده کننده از وسیله گازسوز موظف به رعایت دستورالعملهای بهره برداری و نگهداری اعلام شده توسط سازنده بوده و مجاز به انجام هیچگونه تغییر در وسیله گازسوز، محل آن، محدود کردن تهویه آن یا دستکاری در وضعیت دودکش آن نمی باشد. در صورت نیاز به هرگونه تغییرات، استفاده کننده فقط میتواند از طریق نصابان یا تعمیرکاران مجاز، اقدام نماید.