دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۸-۵ ضوابط مربوط به نصب دودکشها

۱۷-۸-۵-۱: انتهای کلیه دودکشها باید حداقل یک متر از سطح پشت بام بالاتر بوده و از دیوارهای جانبی نیز حداقل سه متر فاصله داشته باشد. در صورتیکه فاصله کمتر از 3 متر باشد، انتهای دودکش باید حداقل 60 سانتیمتر از بلندترین دیوار مجاور بالاتر قرار گیرد.

۱۷-۸-۵-۲: قسمت قائم دودکش باید روی پایه های مناسب قرار گیرد تا وزن آن به پایه منتقل شود. ضمناً طول قائم دودکش توسط بست های مناسب به دیوار محکم گردد.

۱۷-۸-۵-۳: عبور دودکش از فضای داخلی و سقف کاذب حمام مجاز نمی باشد.

۱۷-۸-۵-۴: جهت استفاده از بخاری دیواری باید دهانه دودکش حداقل در ارتفاع 120 سانتیمتر از کف محل نصب تعبیه شده باشد.

۱۷-۸-۵-۵: دودکش مشترک با شرایط مندرج در جدول ۱۷-۸-۲-الف حداکثر برای پنج طبقه استفاده شود.

۱۷-۸-۵-۶: در صورتیکه ساختمان بیش از پنج طبقه باشد، باید از دو دودکش مشترک بر اساس جدولهای مربوطه استفاده شود.

۱۷-۸-۵-۷: چنانچه دودکش در داکت نصب شود، داکت ویژه دودکشها باید از بالا به هوای آزاد ارتباط داشته باشد. این داکت نباید به فضاهای داخلی ساختمان راه داشته باشد.

۱۷-۸-۵-۸: کلیه محلهای اتصال دودکش باید کاملاً دودبند شود.

۱۷-۸-۵-۹: استفاده از قطعات لوله های سیمانی پیش ساخته سر صاف (لب به لب) ممنوع می باشد و باید از نوع نر و ماده (فنجانی) استفاده شود.