دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۹-۱ کلیات

به طور معمول دستورالعملهای بهره برداری از گاز طبیعی و توصیه های ایمنی در زمان عقد قرارداد و یا بعد از آن توسط شرکت گاز ناحیه در اختیار مشترکین قرار داده میشود. با وجود این، در پیوست یک (راهنمای ایمنی) برخی نکات مهم آورده شده است.

 ۱۷-۹-۱-۱: اجرای هرگونه تغییرات یا تعمیر در سیستم لوله کشی گاز موجود در ساختمانها باید بر طبق این مقررات انجام شود.

۱۷-۹-۱-۲: قبل از انجام هرگونه تعمیر و یا تغییر در سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانده شود و بر طبق ضوابط و دستورالعملهای مربوط، مجوز لازم اخذ گردد.

۱۷-۹-۱-۳: هرگونه عملیات ساختمانی در ساختمانهایی که دارای سیستم لوله کشی گاز طبیعی هستند، باید به نحوی انجام شود که هیچگونه آسیب و یا تنشی به سیستم لوله کشی گاز ساختمان وارد نشود.