دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۹-۲ نکات قابل توجه در دوره بهره برداری

۱۷-۹-۲-۱: مشترک باید کلیه ضوابط و دستورالعملهای ایمنی استفاده از گاز طبیعی را (با توجه به مسئولیتهای مندرج در ۱۷-۱-۶) رعایت نماید. این ضوابط در «پیوست یک-راهنمای ایمنی» آورده شده است.

۱۷-۹-۲-۲: هرگونه تغییر در ساختمان محل نصب موتورخانه که منجر به کم شدن فضا و یا مسدود و یا کم شدن مسیرهای پیش بینی شده برای تأمین هوای مورد نیاز احتراق شود، مجاز نیست.

۱۷-۹-۲-۳: هرگونه تغییر در وسایل و لوازم گازسوز، اعم از اجاق گاز و یا سیستم حرارت مرکزی، که موجب افزایش مصرف گاز بیشتر از پیش بینی اولیه شود، مجاز نیست.

۱۷-۹-۲-۴: هر نوع کنده کاری در مسیرهای عبور لوله گاز در داخل و یا خارج از ساختمان باید با آگاهی از مسیرهای عبور لوله گاز به نحوی انجام شود که به لوله و پوشش محافظ روی لوله هیچگونه آسیبی وارد نشود.

۱۷-۹-۲-۵: در صورت صدمه دیدن لوله گاز و یا پوشش روی آن در هنگام کنده کاری، هرگونه تعمیرات باید با اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه انجام شود.

۱۷-۹-۲-۶: کنتور و تنظیم کننده فشار گاز که توسط شرکت گاز ناحیه نصب شده است، به هیچ وجه نباید دستکاری شود. در صورت مشاهده هرگونه اشکال در آنها مراتب باید جهت تعمیر و یا سرویس به شرکت گاز ناحیه اطلاع داده شود.

۱۷-۹-۲-۷: شیر اصلی گاز (بعد از کنتور) به هیچ وجه نباید بدون اطلاع و هماهنگی کلیه مصرف کنندگان گاز ساختمان بسته شود. وصل مجدد گاز باید با حضور و اطلاع کلیه مصرف کنندگان و پس از حصول اطمینان کامل از بسته بودن شیر گاز کلیه نقاط مصرف، انجام شود. برای جلوگیری از بسته شدن اتفاقی این شیر نصب تابلوی هشداردهنده لازم است.

۱۷-۹-۲-۸: هرگونه دستکاری در لوازم گازسوز، به ویژه تغییر در تنظیم مشعل موتورخانه و یا حس کننده فشار گاز و هوای مشعل، باید توسط افراد و یا شرکتهای مجاز انجام شود.

۱۷-۹-۲-۹: قطع کردن و از مدار خارج نمودن لوازم کنترل و محافظ شعله در سیستمهای حرارت مرکزی مجاز نیست.

۱۷-۹-۲-۱۰: از لوله کشی گاز نباید به منظور اتصال زمین استفاده شود.