دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۹-۳ تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان

۱۷-۹-۳-۱: هرگونه تغییر در سیستم لوله کشی گاز ساختمان، باید با تأیید مهندس ناظر و توسط افراد و یا شرکتهای مجاز انجام شود.

۱۷-۹-۳-۲: پس از پایان تغییرات در سیستم لوله کشی گاز ساختمان و قبل از استفاده مجدد از آن مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه مربوطه رسانیده شود.

۱۷-۹-۳-۳: کلیه قسمتهایی که جدیداً اجرا شده و یا تحت تعمیر قرار گرفته اند، باید برای انجام بازرسی مهندس ناظر قابل مشاهده و دسترسی باشد و بر اساس این مقررات تحت آزمایش فشار هوا (و یا گاز نیتروژن) قرار گیرند.

۱۷-۹-۳-۴: چنانچه مهندس ناظر، اجرای سیستم لوله کشی جدید گاز را مورد تأیید قرار دهد، باید گواهینامه مربوطه را صادر نماید. ارایه نسخه ای از این گواهینامه به شرکت گاز ناحیه، برای وصل مجدد گاز، الزامی است.

۱۷-۹-۳-۵: شرکت گاز ناحیه در صورت اطلاع از هرگونه تغییرات غیرمجاز و یا توسعه سیستم لوله کشی گاز داخل ساختمان که بدون رعایت این مقررات انجام شده باشد، نسبت به قطع گاز مشترک اقدام مینماید.

۱۷-۹-۳-۶: برای تخریب ساختمان و جمع آوری سیستم لوله کشی گاز، مراتب باید به اطلاع شرکت گاز ناحیه برسد.