دسته‌بندی نشده · دی ۱۰, ۱۳۹۹ ۰

۹-۷-۷عمل آوری

۹-۷-۷-۱ کلیات

عمل آوری روندی است که رطوبت و دمای مطلوب بتن را حفظ یا تأمین کند تا فرآیند هیدراسیون ادامه یابد و خواص و دوام مورد نظر بتن حاصل شود.

۹-۷-۷-۲ روش های عمل آوری

۹-۷-۷-۲-۱: روش های عمل آوری به دو گروه به شرح زیر تقسیم می شوند:

الف- روش آبرسانی: این روش شامل ایجاد حوضچه بر سطح افقی بتن و پوشش های خیس مانندچتایی است.

ب- روش عایقی: در این روش، رطوبت بتن حفظ می شود و از تبخیر آب بتن جلوگیری می گردد.

این روش شامل پوشش ها مانند پلاستیک، قالب ها و مواد شیمیایی غشایی عمل آوری است.

۹-۷-۷-۲-۲:چنانچه از روش آبرسانی برای عمل آوری استفاده می شود، باید روند عمل آوری به طور مستمر انجام گردد و در مدت عمل آوری نباید سطح بتن خشک باقی بماند. به خصوص اگر از چتایی خیس استفاده می شود، باید به طور دائم مرطوب نگاه داشته شود. برای حفظ رطوبت چتایی به مدت طولانی می توان از ورق پلاستیک روی چتایی خیس را پوشش داد.

۹-۷-۷-۲-۳: استفاده از مواد شیمیایی غشایی عمل آوری فقط در مواردی مجاز است که بهره گیری از هیچ روش دیگر عمل آوری امکان پذیر نباشد و از بازده مواد بر اساس اسناد و مدارک تولیدکننده و یا انجام آزمایش ها، اطمینان حاصل شود.

۹-۷-۷-۲-۴: روش عمل آوری باید بر مبنای نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن و شرایط محیطی، طبق جدول ۹-۷-۱انتخاب گردد. شرایط محیطی هوای گرم و سرد در بندهای ۹-۸-۲و ۹-۸-۴ تشریح شده اند. علت مجاز نبودن روش عایقی برای بتن ها با نسبت آب به سیمان کمتر از0.43، خشک شدگی و جمع شدگی خود به خودی بتن است.

جدول ۹-۷-۱روش های مجاز عمل آوری

نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن

روش مجاز عمل آوری بر اساس شرایط محیطی

شرایط محیطی معمولی

شرایط محیطی هوای گرم

شرایط محیطی هوای سرد

بتن معمولی با نسبت آب به سیمان 0.43 و بیشتر

روش آبرسانی و روش عایقی

روش آبرسانی و روش عایقی

روش عایقی

بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس، سرباره و متاکائولین، با نسبت آب به سیمان کمتر از 0.43

روش آبرسانی

روش آبرسانی

روش عایقی برای بتن با نسبت آب به سیمان0.4 تا 0.43 مجاز است. اما ساخت بتن با نسبت آب به سیمان 0.4 و کمتر در هوای سرد مجاز نیست.

 

۹-۷-۷-۲-۵ : در شرایط محیطی هوای گرم به خصوص در رطوبت نسبی کمتر از 70 درصد و سرعت وزش باد بیش از 5 km/h، حفاظت بتن از تبخیر آب باید بلافاصله پس از اتمام عملیات پرداخت و با استفاده از پوشش پلاستیک انجام شود. پس از سخت شدن بتن، روش مجاز عمل آوری طبق جدول۹-۷-۱  باید اعمال گردد.

۹-۷-۷-۳ مدت عمل آوری

۹-۷-۷-۳-۱: حداقل مدت عمل آوری باید طبق جدول ۹-۷-۲باشد.

۹-۷-۲ جدول حداقل مدت عمل آوری

نوع بتن و نسبت آب به سیمان مخلوط بتن

حداقل مدت عمل آوری بر اساس شرایط محیطی، روز

شرایط محیطی معمولی

شرایط محیطی هوای گرم

شرایط محیطی هوای سرد

بتن معمولی با نسبت آب به سیمان 0.43 و بیشتر

6

7

10

بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس، سرباره و متاکائولین، با نسبت آب به سیمان کمتر از 0.43

10

14

14

 

۹-۷-۷-۳-۱: برای سطوح قائم که در معرض قالب قرار دارند، اگر زمان قالب برداری زودتر از حداقل مدت طبق بند ۹-۷-۷-۳-۱ باشد، باید بقیه مدت باقی مانده عمل آوری شوند.

۹-۷-۷-۳-۳: چنانچه بررسی آزمایشگاهی نشان دهد که برای بتن و شرایط محیطی مورد نظر، مدت بیشتر از بند ۹-۷-۷-۳-۱ برای عمل آوری نیاز است، باید آن مدت اعمال شود.

۹-۷-۷-۳-۴: برای بتن های ویژه و چنانچه دوام بتن ها مورد نظر باشد، باید مدت عمل آوری طبق یکی از گزینه ها به شرح زیر انتخاب گردد:

الف- مستندات تاریخی موجود باشد.

ب- ارزیابی آزمایشگاهی انجام گردد.

ج- مدت های مندرج در بند ۹-۷-۷-۳-۱ تا ۲ برابر افزایش یابد.