دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۰-۱ حدود و دامنه کاربرد

۱۷-۱۰-۱-۱: بخش دوم از مبحث هفدهم مقررات ملّی ساختمان با عنوان «مقررات لوله کشی گاز طبیعی برای مصرف کنندگان عمده» ضوابط حداقل را که رعایت آنها مشمول الزام قانونی است در موارد زیر مقرر میدارد.

الف- مجتمعها و ساختمانهای مسکونی و عمومی (از جمله: تجاری، اداری، بهداشتی، آموزشی و ورزشی)

ب- محوطه ها و ساختمان های صنعتی

ج – شهرکهای مسکونی و صنعتی

 ۱۷-۱۰-۱-۲: این بخش از مبحث، حداقل ضوابط طراحی، اجراء و کنترلهای کیفی لوله کشی گاز مصرف کنندگان فوق را در بر میگیرد.

۱۷-۱۰-۱-۳: این بخش با کاربری گاز طبیعی تحویلی به مصرف کنندگان فوق برای فشارهای بین دو پوند بر اینچ مربع (معادل 13790 پاسکال) تا شصت پوند بر اینچ مربع (معادل 413686 پاسکال) یا مصارف بالاتر از 160 مترمکعب در ساعت تا حداکثر 5000 مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است.

۱۷-۱۰-۱-۴: مقررات این بخش شامل موارد ذیل نمیگردد:

الف- لوله کشی گازطبیعی ساختمانها با فشار یک چهارم پوند بر اینچ مربع (معادل 1724 پاسکال) و برای مصارف حداکثر تا 160 متر مکعب در ساعت و قطر لوله حداکثر 100 میلیمتر که در مبحث ۱۷ بخش اول آمده است.

 ب- مصرف کنندگان عمده با فشار گاز بیش از شصت پوند بر اینچ مربع (معادل 413686 پاسکال) و مصارف بالاتر از 5000 متر مکعب در ساعت.

برای فشارهای بیش از شصت پوند بر اینچ مربع (معادل 413686 پاسکال) و یا مصارف بالاتر از 5000 متر مکعب در ساعت، متقاضی باید به شرکت گاز ناحیه مراجعه نماید.