دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۱-۲-۱۱ تعیین قطر لوله ها

اندازه قطر لوله های سیستم لوله کشی گاز باید به یکی از روشهای زیر انجام شود:

 – با استفاده از جداول تعیین قطر لوله ها

– با استفاده از فرمولهای محاسباتی

 – با استفاده از نرم افزارهای طراحی مورد تأیید شرکت ملی گاز

الف- برآورد قطر با استفاده از جداول

این روش فقط به منظور برآورد اولیه قطر لوله ها در شبکه های گاز شاخه ای مورد استفاده قرار میگیرد و طراحی تفصیلی باید با استفاده از روابط طراحی و نرم افزارهای مورد تائید انجام شود. در این جداول (بخش پیوست جداول شماره پ-۲-۴ الی پ-۲-۸) ظرفیتهای لوله ها برای فشار، قطر و طولهای مختلف داده شده است. طول مورد استفاده برای محاسبات، طولانی ترین مسیر بوده که فاصله بین خروجی از ایستگاه تقلیل فشار تا دورترین مصرف کننده از آن می باشد.

 ب- محاسبه اندازه قطر لوله ها با استفاده از فرمولها برای تعیین اندازه قطر لوله ها با توجه به افت فشار و حداکثر سرعت مجاز گاز، می توان از فرمولهای جریان گاز با در نظر گرفتن کلیه شرایط مربوط استفاده نمود. به عنوان نمونه فرمول زیر ارائه میگردد:

فرمول وایموت:

    \[Q=0.07294\frac{To}{Po}\left [ \frac{P_{1}^{2}-P_{2}^{2}}{GTL} \right ]^{1/2}d^{8/3}\]

(۱)

فرمول فوق برای جریان گاز در لوله ها با اندازه اسمی 12 اینچ و یا کمتر و همچنین فشار بیش از 0.35 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع (5 پوند بر اینچ مربع) بکار میرود.

در فرمول فوق پارامترهای به کار رفته به شرح زیر است:

Q =مقدار جریان، مترمکعب در ساعت در شرایط استاندارد (فشار 1.033 کیلوگرم بر سانتی متر مربع و دمای 15.6 درجه سانتیگراد)

To =دمای پایه ( 15.6 + 273.2) کلوین

Po =فشار پایه 1.033 کیلوگرم بر سانتیمتر مربع

P1 =فشار ابتدای لوله، کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق

P2= فشار انتهای لوله در نقطه مصرف، کیلوگرم بر سانتی متر مربع مطلق P2) بر اساس ده درصد افت فشار اولیه منظور میشود)

d =قطر داخلی، سانتیمتر

G =چگالی گاز

T =دمای مطلق گاز ، 273.2+ t

t =دمای قابل اندازه گیری گاز، سانتیگراد

L =طول لوله ، کیلومتر

اگر در فرمول فوق T = 288.8 K، Po = 1.033 kg/cm2 ,G = 0.65 و طول بر حسب متر =L باشد، فرمول به صورت زیر خواهد بود:

    \[Q=47.07\left [ \frac{P_{1}^{2}-P_{2}^{2}}{L} \right ]^{1/2}d^{8/3}\]

(۲)

 در جداول شماره پ-۲-۴ الی پ-۲-۸ ظرفیتهای مختلف لوله برای فشار، قطر و طولهای مختلف آنها داده شده است. در صورتی که طول لوله کشی و یا قطرلوله ها بالاتر از ارقام مندرج در جداول مذکور باشد، میتوان ظرفیتهای لازم را با استفاده از فرمولهای (۱) یا (۲) محاسبه نمود.

 در صورتیکه چگالی گاز غیر از 0.65 باشد، برای بدست آوردن ظرفیت لوله باید ظرفیتهای بدست آمده از جداول فوق الذکر را در ضرائب داده شده در جدول شماره پ-۲-۳ بخش پیوست ضرب نمود.

 – فرمولهای فوق الذکر برای جداول شماره ۶ الی ۸ مورد استفاده قرار میگیرد.

– برای محاسبه سرعت گاز در لوله و اطمینان از اینکه مقدار آن از 20 متر در ثانیه تجاوز نکند، میتوان

 از فرمول زیر استفاده نمود.

    \[V=\frac{3.65Q}{p_{1}d^{2}}\]

(۳)

که در آن:

V =سرعت جریان گاز (متر در ثانیه)

Q =میزان جریان (متر مکعب استاندارد در ساعت)

P1 =فشار اولیه (کیلوگرم بر سانتیمتر مربع مطلق)

d =قطرداخلی لوله (سانتیمتر)

 پ- نرم افزارهای طراحی شبکه های لوله کشی گاز

استفاده از نرم افزارهای خاص طراحی شبکه های گازرسانی غیر آنتنی (حلقوی) باید مورد تائید شرکت ملی گاز ایران باشد.

 طراحی شبکه های گاز با استفاده از لوله های پلی اتیلن باید به صورت شاخه ای و با استفاده از فرمول IGT و یا نرم افزارهای طراحی که مورد تائید شرکت ملی گاز ایران است انجام گیرد.