دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۱-۲-۲ طراحی سیستم لوله کشی گاز

بر اساس ضوابطی که سازمان قانونی نظارت بر لوله کشی گاز مشترکین عمده تعیین مینماید، لازم است که طرح سیستم لوله کشی گاز به صورت نقشه (کروکی، پلان، ایزومتریک و…) توسط طراح تهیه شود.

 این نقشه یا نقشه ها به گونه ای باید تهیه شود که در آنها تمام جزئیات سیستم لوله کشی اعم از اقطار لوله ها، موقعیت، فواصل انشعاب، طول بخشهای مختلف سیستم لوله کشی و میزان مصارف هر یک از نقاط پیش بینی شده و شیرهای مصرف کننده ها مشخص شده باشند.

 نقشه ها باید دارای مقیاس و یا اندازه بوده جزئیات ساختمانی، کانال، حوضچه، تکیه گاه، غلاف، سیستمهای تقلیل فشار ثانویه و کلیه اطلاعات مورد نیاز طرح در آنها مشخص شده باشند.

در نقشه ایزومتریک باید محل ایستگاه تقلیل فشار و اندازه گیری (محل تحویل گاز از طرف شرکت گاز ناحیه)، نام دستگاه های گازسوز و حداکثر مصرف بر حسب متر مکعب در ساعت درج گردد.