دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۳-۲-۱۰-۱۷ دستگاه نظارت

الف- نظارت بر کلیه امور مربوط به لوله کشی گاز شامل تأیید نقشه های طراحی و کنترل محاسبات، بررسی و تأیید مصالح مصرفی، نظارت بر مراحل مختلف اجرای کار تا رفع اشکالات و انجام آزمایشهای سیستم لوله کشی، تأیید ابعاد، موقعیت، بازبودن و کارآیی دودکشها، تهویه وسایل گازسوز و عملیات تزریق گاز بر اساس مقررات این مبحث باید توسط دستگاه نظارت صورت گیرد.

 ب- قبل از اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید ضمن بازدید از محل، نقشه های طراحی را بررسی نموده و در صورت عدم مشاهده ایراد یا مغایرت، نقشه ها را جهت اجرا تأیید نماید.

پ- مصالح مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز باید قبل از اجرا توسط دستگاه نظارت مورد بررسی قرار گرفته و گواهینامه های ساخت آنها کنترل و از مناسب بودن آنها برای استفاده در سیستم لوله کشی گاز طبق مقررات این مبحث اطمینان حاصل شود. در صورتی که دستگاه نظارت ضروری تشخیص دهد برای اطمینان از مطابقت مصالح با مقررات این مبحث باید آزمایشهای لازم بر روی مصالح انجام گیرد.

 ت- درحین اجرای لوله کشی، دستگاه نظارت باید از محل به طور اتفاقی، در مقاطع زمانی مختلف هر چند بار که لازم بداند (حداقل سه بار) بازدید نموده و از صحت انجام آن اطمینان حاصل نماید.

 ث- هرگاه در ضمن اجرای لوله کشی، لازم باشد تغییری در نقشه های اجرایی صورت گیرد، باید نقشه های اصلاحی بر اساس این مقررات، تهیه و به تأیید دستگاه نظارت برسد.

ج- در پایان کار، دستگاه نظارت باید از کار اجرا شده بازدید نموده ضمن صورت برداری از اشکالات، موارد را جهت برطرف نمودن آنها به مجری ابلاغ نماید.

چ- پس از رفع اشکالات باید سیستم لوله کشی طبق مفاد بخش ۱۷-۱۶ این مبحث مورد آزمایشهای لازم قرار گرفته و در صورت عدم وجود اشکال، تأییدیه آزمایش به وسیله دستگاه نظارت صادر گردد.

 ح- در مورد لوله کشی دفنی مطابق بندهای ۱۷-۱۳-۴-۵ و ۱۷-۱۳-۵-۳ و ۱۷-۱۳-۵-۷ باید کلیه مراحل کار به وسیله دستگاه نظارت تا زمان صدور تأییدیه قبل از پوشاندن لوله کشی کنترل شود.

 خ- دستگاه نظارت موظف است فقط در صورتی که مشخصات و الزامات محل نصب از نظر تهویه و دودکش وسایل گازسوز مطابق مقررات این مبحث در نقشه و در زمان لوله کشی رعایت شده باشد

 (علاوه بر مشخصات فنی و ایمنی لوله کشی که باید مطابق بندهای مربوطه در این مقررات انجام شده باشند) نقشه طراحی و لوله کشی اجراشده را تأیید نماید.

د- مسئولیت کنترل کیفیت و صدور تأییدیه های مربوطه در همه مراحل طراحی، انتخاب مصالح، اجرا، آزمایشهای سیستم لوله کشی گاز و همچنین حصول اطمینان از مناسب بودن دودکشها و مجاری تهویه جهت لوازم گازسوز به عهده دستگاه نظارت می باشد.

 ذ- در مواردی که دستگاه نظارت ضروری بداند برای حصول اطمینان از کیفیت طراحی، اجرا، مصالح و آزمایشها میتواند از خدمات مشاورین و یا افراد ذیصلاح استفاده نماید (بند۱۷-‍۱۰-۵-۴)، ولی در هر صورت تأیید نقشه های طراحی و مسئولیتهای ناشی از آن به عهده دستگاه نظارت می باشد.

 ر- در صورت تخطی مجری از الزامات این مقررات، دستگاه نظارت موظف است مراتب راکتباً به اطلاع مجری و مراجع ذی صلاح برساند و مجری موظف به رفع آن بوده و در صورت استنکاف مجری از رفع تخلف، دستگاه نظارت موظف است ضمن عدم صدور تأییدیه، موضوع را به مراجع ذی صلاح (مرجع معرفی کننده دستگاه نظارت و کارفرما) جهت بررسی تخلفات صورت گرفته اطلاع دهد.