دسته‌بندی نشده · دی ۱۳, ۱۳۹۹ ۰

۹-۸-۲ اجرای بتن در هوای گرم

۹-۸-۲-۱:در شرایط هوای گرم، دمای محیط زیاد، رطوبت نسبی کم و سرعت باد زیاد می باشد.

این شرایط سبب کاهش کارایی و زمان گیرش، مقاومت فشاری و دوام بتن می شود. به هر حال، هرگاه دمای محیط بیشتر از 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از 70 درصد است، شرایط هوای گرم صادق است و اقدام به اجرای تدابیر الزامی می باشد.

۹-۸-۲-۲: اگر در طول مدت شبانه روز، شرایطی فراهم می شود که هوای گرم محسوب نمی شود و یا از شدت شرایط هوای گرم کاسته می گردد، توصیه می شود که در آن زمان اقدام به بتن ریزی گردد.

۹-۸-۲-۳ الزامات قبل از ساخت

۹-۸-۲-۳-۱: در صورتی که دمای مخلوط بتن بیشتر از دما طبق بند ۹-۸-۲-۴-۱باشد باید برای کاهش دمای مخلوط تدابیر الزامی طبق بند ۹-۸-۲-۴-۲ انجام شود. اما برای کاهش دمای مخلوط بتن قبل از ساخت، اجرای تمهیدات به شرح زیر ضروری می باشند:

۱) استفاده از سیمان پرتلند با حرارت زایی کم

۲) جایگزین کردن بخشی از سیمان با مواد افزودنی معدنی

۳) رنگ آمیزی سفید یا عایق بندی سیلوهای سیمان و سنگدانه ها و مخازن آب

۴) نگهداری کیسه های سیمان در انبارهای سرپوشیده

۵) کاهش دمای ابزارها و تجهیزات با پاشیدن آب سرد بر آنها

۹-۸-۲-۴دمای مخلوط بتن

۹-۸-۲-۴-۱: دمای مخلوط بتن نباید بیشتر از 32 درجه سلسیوس برای بتن معمولی و 15 درجه سلسیوس برای بتن حجیم باشد.

۹-۸-۲-۴-۲: دمای مخلوط بتن باید با سرد کردن مصالح مصرفی، کاهش یابد. اما قبل از هر گونه اقدام در جهت کاهش دمای مخلوط بتن، ابتدا با اندازه گیری دما و جرم مصالح مقدار دمای مخلوط طبق رابطه (۹-۸-۱) محاسبه شود. در صورتی که دمای محاسبه شده بیشتر از دمای بتن طبق بند۹-۸-۲-۴-۱ باشد، باید آب مخلوط بتن سرد شود. زیرا سرد کردن آب آسان تر از دیگر مصالح است. با در نظر گرفتن دمای آب سرد، باید مجدد نسبت به محاسبه دمای مخلوط طبق رابطه اقدام شود. اگر دمای مورد نظر مخلوط تأمین گردید، باید فقط به سرد کردن آب اکتفا شود.

 

    \[T=\frac{0.22\left ( T_{a}M_{a}+T_{c}M_{c} \right )+T_{w}M_{w}+T_{wa}M_{wa}}{0.22\left ( M_{a}+M_{c} \right )+M_{w}+M_{wa}}\]

               (1-8-9)

 

که در آن:

T =دمای مخلوط بتن، درجه سلسیوس

Twa Tw , Tc , Ta =به ترتیب دمای سنگدانه، سیمان، آب مخلوط و آب مخلوط شده در سنگدانه،به درجه سلسیوس

Mw , Mc , Ma و Mwa =به ترتیب جرم سنگدانه، سیمان، آب مخلوط و آب مخلوط شده در سنگدانه، بر حسب کیلوگرم

۹-۸-۲-۴-۳: چنانچه با کاهش دمای آب مخلوط طبق بند۹-۸-۲-۴-۲ ، دمای مخلوط بتن به دمای مورد نظر کاهش نیافت، باید بخشی از آب مخلوط با یخ جایگزین گردد. یخ مصرفی باید به صورت پولکی یا خرد شده باشد و نباید بیش از 75 درصد آب مخلوط جایگزین گردد. برای محاسبه دمای مخلوط بتن با استفاده از یخ از رابطه (۹-۸-۲) استفاده شود. اگر دمای مخلوط بتن محاسبه شده، با ضابطه بند۹-۸-۲-۴-۱ مطابقت داشت، نیاز به اقدامات بیشتر نیست.

 

    \[T=\frac{0.22\left ( T_{a}M_{a}+T_{c}M_{c} \right )+T_{w}M_{w}+T_{wa}M_{wa}-80M_{i}}{0.22\left ( M_{a}+M_{c} \right )+M_{w}+M_{wa}+M_{i}}\]

(2-8-9)

که در آن، Mi جرم یخ به کیلوگرم است.

۹-۸-۲-۴-۴: اگر محاسبه دمای مخلوط بتن طبق بند۹-۸-۲-۴-۳ نشان دهد که دمای مورد نظر مخلوط بتن تأمین نشده است، باید نسبت به سرد کردن سنگدانه ها اقدام شود. سرد کردن سنگدانه ها باید با ایجاد سایه بر روی دپوی سنگدانه ها و با آب پاشی بر روی سنگدانه ها انجام پذیرد.

۹-۸-۲-۵ انتقال بتن

۹-۸-۲-۵-۱: مدت انتقال بتن از محل ساخت مخلوط تا محل بتن ریزی باید به حداقل زمان ممکن تقلیل داده شود تا از کاهش کارایی بتن اجتناب گردد. چنانچه حمل بتن با کامیون (تراک میکسر)انجام می شود، تعداد چرخش جام باید محدود به 300 بار و زمان انتقال به 45 دقیقه محدود گردد.

۹-۸-۲-۶بتن ریزی

۹-۸-۲-۶-۱: پس از بتن ریزی، احتمال ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پلاستیک وجود دارد.

احتمال این آسیب دیدگی در دال ها بیشتر است. هرگاه سرعت تبخیر آب از سطح بتن بیشتر از سرعت آب انداختن بتن باشد، ترک خوردگی سطح بتن حتمی است. برای تخمین تبخیر، باید از رابطه(۹-۸-۳) استفاده شود. اگر سرعت تبخیر بیشتر از kg/m2/hr 0.5باشد، باید تدابیر طبق بند ۹-۸-۲-۶-۳ اجرا شوند. چنانچه از مخلوط بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس استفاده می شود، اجرای بند ۹-۸-۲-۶-۳ به هر حال الزامی است، زیرا سرعت آب انداختن این نوع بتن ها کم و در حد صفر است.

۹-۸-۲-۶-۲: چنانچه دستگاه اندازه گیری سرعت باد در کارگاه موجود نباشد، می توان از جدول ۹-۸-۱ به عنوان راهنما برای تخمین سرعت باد استفاده کرد.

 

    \[E=5\left ( \left [ T_{c} +18\right ]^{2.5}-r\left [ T_{a}+18 \right ]^{2.5} \right )\left ( V+4 \right )\ast 10^{-6}\]

(3-8-9)

که در آن:

E =سرعت تبخیر (Kg/m2/hr)

r = رطوبت نسبی تقسیم بر 100

Ta = دمای هوا (درجه سلسیوس)

Tc = دمای بتن در سطح (درجه سلسیوس)

V = سرعت باد (Km/hr) می باشد.

جدول ۹-۸-۱ تخمین سرعت باد

سرعت باد Km/h

مشاهدات

6-11

حرکت آرام برگهای درخت

12-19

حرکت برگها و شاخه های کوچک درخت

20-28

حرکت شاخه های بزرگ درخت

29-38

حرکت درختهای کوچک

39-49

حرکت شاخه های بزرگ

۹-۸-۲-۶-۳: بر اساس بند ۹-۸-۲-۶-۱ اگر مشخص شد که سرعت تبخیر بیشتر از kg/m2/h 0.5 است، باید نسبت به ایجاد سایه بر روی دال اقدام شود و در زمانی که عملیات پرداخت انجام نمی شود، سطح بتن باید با یک ورق پلاستیک پوشش داده شود. این پوشش نباید در تماس مستقیم سطح بتن باشد.

۹-۸-۲-۷ عمل آوری

۹-۸-۲-۷-۱: بلافاصله پس از اتمام عملیات، باید مطابق با بند۹-۸-۲-۶-۳ سطح بتن حفاظت شود.

۹-۸-۲-۷-۲: پس از سخت شدن بتن باید عمل آوری آغاز شود. عمل آوری بر اساس روش های آبرسانی مانند ایجاد حوضچه و یا پارچه چتایی خیس همراه با پوشش پلاستیک انجام گردد. دمای آب عمل آوری نباید بیشتر از 11 درجه سلسیوس سردتر از دمای بتن باشد.

۹-۸-۲-۷-۳: برای کاهش دمای سطوح بتن قالب بندی شده، باید بر سطح قالب ها، آب پاشی شود و یا از چتایی خیس استفاده شود.