دسته‌بندی نشده · دی ۱۴, ۱۳۹۹ ۰

۹-۸-۵ مشخصات بتن پمپی (پمپ شونده)

۱)  حداکثر نسبت آب به سیمان در این گونه بتن ها 0.6است.

۲)  بتن های مصرفی برای پمپاژ می باید دارای روانی متوسط تا زیاد باشند.

۳) بتنی که پمپاژ می شود می باید تا حدودی روان تر از بتن های معمولی باشد تا از مسدود شدن لوله ها جلوگیری شود. به منظور آنکه نسبت آب به سیمان از حد مجاز بالاتر نرود می باید برای تامین روانی بتن از مواد افزودنی مناسب نظیر فوق روان کننده ها یا مواد افزدونی آب نگهدار استفاده کرد.

۴)  مقادیر توصیه شده برای شاخص های کارآیی این نوع بتن ها عبارتند از:

الف) اسلامپ: 40-100 میلی متر

ب) ضریب تراکم: 0.90– 0.95

پ) وی بی: 3-5 ثانیه

۵) عیار سیمان مصرفی در این گونه بتن ها می باید در حدود 350-400 کیلوگرم باشد تا چسبندگی کافی بین اجزای بتن برقرار شود.

۶) در صورتیکه سنگدانه ها حاوی مقدار کافی ریزدانه نباشند، می باید با افزودن مواد ریز، چسبندگی کافی را در بتن ایجاد نمود.

۷)  مدول نرمی مناسب ماسه مصرفی در بتن پمپی می بایست در حدود 2.4 – 3 باشد.

۸) در این گونه بتن ها استفاده از دانه بندی پیوسته با حداکثر اندازه 37.5mm و همچنین مقدار کافی ریزدانه ضروری است.

۹)  ماسه مصرفی می بایست دارای ریزدانه کافی باشد.

۱۰) دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت بتن های پمپی می بایست تا حد امکان در محدوده میانی دانه بندی باشند.

۱۱) حداکثر قطر سنگدانه، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ، مطابق جدول۹-۸-۳ است. همچنین در بتن هایی که با پمپ بتن ریزی می شوند، نسبت »حداکثر اندازه سنگدانه« به »کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن« نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:

الف) 0.33، برای سنگدانه های تیزگوشه

ب)0.40، برای سنگدانه های کاملا گردگوشه

۱۲) میزان ظرفیت پمپاژ بتن، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ و سرعت تخلیه بتن مطابق جدول ۹-۸-۴ است.

۱۳) در هوای گرم و نیز در شرایطی که مسیر پمپاژ طویل باشد توصیه می شود که در بتن پمپی از روان کننده ها استفاده شود.

جدول ۹-۸-۳ حداکثر قطر سنگدانه با توجه به قطر داخلی لوله پمپ

ردیف

قطر داخلی لوله پمپ (mm)

حداکثر قطر سنگدانه (mm)

بتن با عیار زیاد

بتن با عیار کم

1

75

19

19

2

100

25

19

3

125

38

25

4

150

50

38

5

175

50

38

6

200

68

50

جدول۹-۸-۴ میزان ظرفیت پمپاژ بتن، با توجه به قطر داخلی لوله پمپ و سرعت تخلیه بتن

ردیف

قطر داخلی لوله پمپ (mm)

ظرفیت متوسط پمپاژ (m3/hr)

سرعت تخلیه بتن0/3 m/s

سرعت تخلیه بتن 0/6 m/s

سرعت تخلیه بتن0/9 m/s

سرعت تخلیه بتن1/2 m/s

1

75

4,5

9

14

18

2

100

8,3

17

25

33

3

125

14

28

41

55

4

150

20

40

60

80

5

175

25

50

74

6

200

35

71

۱۴) پیش از شروع پمپاژ اصلی، ابتدا می باید یک پیمانه ملات روان برای لیز و لزج کردن لوله های انتقال، پمپ شود. با کاهش قطر لوله این عدد را می توان کاهش داد. پیش از آنکه همه ملات از داخل پمپ خارج شود بتن را در داخل مخزن پمپ ریخته و تا هنگامی که بتن در انتهای لوله ظاهر شود به آهستگی پمپ میکنیم و سپس سرعت پمپ کردن را تا حد سرعت معمول افزایش میدهیم.