دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۲-۲ بازرسی لوله ها از نظر وجود عیوب مکانیکی

کلیه لوله ها قبل از زنگ زدایی و تمیز کاری باید مورد بازرسی قرار گیرند و در صورت مشاهده هرگونه عیب مکانیکی از قبیل شیار، فرورفتگی، خراش، دو پهنی، صدمات وارده به سر لوله و حفره های خوردگی کنار گذاره شوند تا به وسیله دستگاه نظارت بر طبق استانداردهای API-5L و IGS-M-PL-001(2) مورد ارزیابی قرار گرفته و تعیین تکلیف شوند.