دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۱۷-۱۳-۴-۴ نوار پیچی سرجوشها، اتصالات و نقاط تعمیری

در صورتی که لوله ها در کارگاه نوارپیچی شده و سپس به محل اجرای لوله کشی حمل شوند، پس از انجام جوشکاری باید قسمت نوار پیچی نشده سر لوله و قسمت سرجوش در محل نوارپیچی شود. برای نوار پیچی سرجوش، ابتدا باید با استفاده از برس برقی یا برس دستی محل جوش و قسمتهای نوار پیچی نشده سر لوله را از پرایمر وسایر مواد خارجی پاک نمود به نحوی که سطح فلز لوله کاملاً براق شود. در صورت لزوم قطرات ناشی از جوش باید با استفاده از قلم برداشته شود. پرایمر زنی سرجوش باید با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش انجام شود. پرایمر زنی سرجوش باید علاوه بر روی قسمتهای لخت لوله و محل جوش، بر روی حداقل 5 سانتیمتر از نوارپیچی نوار زیر لوله در دو طرف جوش انجام شود.

 پس از خشک شدن پرایمر باید نوار پیچی سرجوش با استفاده از نوار سرجوش و با روی هم پیچی %50 بر روی قسمتهای پرایمر خورده شامل محل جوش، قسمتهای نوارپیچی نشده و حداقل 5 سانتیمتر بر روی نوار زیر لوله های طرفین سرجوش انجام شود. سپس باید نوار رو با روی هم پیچی حداقل %10 بر روی نوارپیچی نوار سرجوش انجام شود.

 در صورت زخمی شدن نوار، باید قسمت معیوب نوارپیچی برداشته شود. سپس محل عیب به اضافه حدود 5 سانتیمتر از هر طرف روی نوار پیچی نوار زیر با استفاده از پرایمر مخصوص نوار سرجوش، پرایمر زنی شود و پس از خشک شدن پرایمر، با استفاده از نوار سرجوش نوارپیچی شود. سپس نوارپیچی نوار رویی نیز به روشی که برای سرجوشها ذکر گردید، انجام شود.