دسته‌بندی نشده · دی ۱۵, ۱۳۹۹ ۰

۵-۱۲-۱۷-۱ کلیات

چنانچه لوله کشی در زیر سطح زمین اجرا شود و برای دسترسی به آن نیاز به حفاری زمین، تخلیه خاک و مصالح اطراف لوله ها باشد، لوله کشی دفنی نامیده میشود.

الف- لوله کشی دفنی باید داخل کانال حفاری شده مطابق شکل شماره پ-۵-۱ باشد.

 ب – اجرای لوله کشی دفنی باید با استفاده از مصالح با مشخصات مندرج در بخش ۱۷-۱۱-۱ باشد.

 پ- جوشکاری در لوله کشی دفنی باید با روشها و با شرایط مندرج در بخش ۱۷-۱۴ انجام شود.

ت- جهت جلوگیری از خوردگی لوله ها و اتصالات فولادی دفنی، باید عایقکاری آنها مطابق شرایط مندرج در بخش ۱۷-۱۳ انجام شود.

ث- آزمایشهای مورد نیاز در لوله کشی دفنی باید بر اساس موارد مندرج در بخش ۱۷-۱۶ صورت گیرد.